Aktualitātes

Kā mācīties attālināti?

Vadlīnijas skolēniem

Katru dienu pieslēdzies E-klasei(www.e-klase.lv)

Dienā, kad notiek mācību stunda, (atbilstoši stundu sarakstam) mācību priekšmetu skolotājs nosūtīs uzdevumus un paskaidrojumus e-klasē, gaidīs Tavus jautājumus:

No plkst. 9:00 – 11:30 1.-3.kl.skolēniem

No plkst. 9:00 – 12:30 4.-6.kl.skolēniem

No plkst. 9:00 – 13:30 7.-9.klases skolēniem

Jautājumus skolotājam uzdod e-klases pastā!

Nosūtītos uzdevumus Tu vari pildīt uzreiz vai vēlāk. Skolotājs būs norādījis laiku, līdz kuram darbs ir iesniedzams un veidu, kā un kur darbs iesniedzams! Iesniedz darbu līdz norādītajam laikam!

MĀCIES PLĀNOT SAVU LAIKU, IZVEIDO DIENAS REŽĪMU!

Ja kādu iemeslu dēļ nevari piedalīties attālinātās mācīšanās procesā, informē par to klases audzinātāju.

Atceries par atpūtu mācību laikā! Pavingro, izej aktīvā pastaigā dabā!

Sazinies ar klases audzinātāju – pastāsti kā jūties, kā veicas ar darbiem!

Aktualitātes e-klasē

Cienījamie vecāki un skolēni!

Pirmdien, 23.martā plkst.9:00, uzsāksim mācības attālināti, sazinoties elektroniski, izmantojot E-klasi  un E-klases pastu, kā oficiālo saziņas platformu, lai nodrošinātu mācību procesu attālināti.

Lūdzu, sekojiet paziņojumiem E-klasē!

Sapratni, pacietību, atbalstu un iecietību vienam pret otru!

Skolas administrācija

Esi informēts par mācībām mājās!

Pieeja notikušajām videokonferencēm un cita aktuāla informācija:

1.      2020.GADA 13.MARTĀ. LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ.

https://youtu.be/JvO1FJdoZXw

2.      2020.gada 18.martā. Saeimas Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijas sēdē.
//cdn.tiesraides.lv/saeima.lv/20200318120502_saeima.lv.3_0 [1]

3. 2020. GADA 19.MARTĀ IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJĀ:
https://www.youtube.com/user/IZMvideo

Skolu direktoriem: http://live.tiesraides.lv/tiesraides.lv/live2/en/26

Skolotājiem:
https://www.youtube.com/watch?v=ddUnQvQfxtA&list=UUSrK9F_7VM7sSkh-lY2i89A

Vecākiem: https://www.youtube.com/watch?v=DTnw1iHBMjI

Preses konference: https://www.youtube.com/watch?v=SQcWADoZmJM

VADLĪNIJAS vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai

https://www.izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati

3.      KULTŪRAS MINISTRIJAS PIEDĀVĀTIE Ē KULTŪRA, DIGITĀLIE
RESURSI UN E-PAKALPOJUMI

https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi

Latvijas Nacionālā kultūras centra tīmekļa vietnē ir izveidota sadaļa “Informācija par Covid-19”, lai ārkārtas situācijas laikā nodrošinātu aktuālo informāciju kultūrizglītības jomā.
Tajā publicēta aktuālā informācija par mācību procesa organizāciju profesionālās kultūrizglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes programmas, par pedagogu nodarbinātību un darba samaksu, kā arī ir pieejami digitālie mācību līdzekļi un citi kultūrizglītojoši resursi attālinātā mācību procesa īstenošanai mūzikas, mākslas un dejas skolās. Lai veicinātu nozarei aktuālu izglītojošu materiālu pieejamību un skolotāju pieredzes apmaiņu, aicinām izglītības iestādes un skolotājus  iesūtīt savus izglītojošo materiālu un mācību uzdevumu resursus, ar kuriem esat gatavi publiski dalīties.

https://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/

4.      IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTA INFORMĀCIJA:

Vēlamies vērst uzmanību, ka no 2020.gada 12.marta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departaments nevienai izglītības iestādei nav pieprasījis sniegt skaidrojumu izglītības programmu īstenošanas jautājumos.

Valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā izglītības iestādes vadītājs patstāvīgi, piemēram ar rīkojumu, nosaka mācību darba organizāciju, tostarp izmantojamās mācību platformas, sociālos tīklus, mācību darba formas, apgūstamās tēmas u.tml.

https://ikvd.gov.lv/skolam-jaizdod-rikojums-par-macibu-procesa-organizaciju-attalinati/

Mēs regulāri sekojam aktualājiem jautājumiem un risinām tos sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts izglītības satura centru, tostarp aicinām iepazīties un ņemt vērā vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm izstrādātajās vadlīnijās ietvertos ieteikumus attālinātu mācību īstenošanai

https://izm.gov.lv/images/MaciesMajas/VISC_Skola2030_Vadlinijas-attalinatam-macibam.pdf

Attālinātas mācības

Sākot ar 23.martu pamatskolas posmā (1.-9.klase) izglītības process līdz 14.aprīlim, kad spēkā ir Ministru prezidenta Rīkojums. “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” tiks organizēts attālināti, t.i., skolotāji ar skolēniem sazināsies izmantojot E-klases saziņas formu, portālu “Uzdevumi.lv” un citas attālinātās sadarbības iespējas. 

 

Apsveicam!

KRISTIĀNU ZAHARI

Ar iegūto 1.vietu

EVELĪNU KAUĶI

Ar iegūto 2.vietu

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

Angļu valodas olimpiādē

Paldies skolotājai Irinai Dunajai par ieguldīto darbu!

 KATRĪNU MEIERI

Ar iegūto 2.vietu

ESTERI LŪSI

 IVARU ARNI ROZENBERGU

Ar iegūto Atzinību

matemātikas valsts 70. olimpiādē 5.-8.kl.

Paldies skolotājai Lolitai Jansonei par ieguldīto darbu!

 

 

Projekts “ Esi līderis”!

Skolā turpinās projekts “ Esi līderis”!, kur skolēni R. R. Paipala, D. Ramkoviča un P. Puniņš katru ceturtdienu apgūst sevis izzināšanu-  brīvā laika, interešu un prasmju, darba tirgū pieprasīto  prasmju izpēti- skolotājas Līgas Tomeles vadībā, bet 7.,8.klases skolēni  izmantoja spēles metodi,  kuru mācīja Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas pārstāvji . Diāna Ramkoviča Rīgā tikās ar Latvijas skolu parlamentāriešiem, bet skolotāja Līga Tomele papildināja zināšanas skolotāju  seminārā.

Projektu nedēļa

Aktīvi darbojamies, sadarbojamies, meklējam informāciju, lai taptu krāšņas, interesantas un ar informāciju bagātas sienas avīzes.

 

Projektu darbi tiek prezentēti, lai visa klase iepazītos ar jauniegūto informāciju.

 

Visi apmierināti ar padarīto darbu.

Tukuma novada izglītības pārvalde izsaka atzinību

TUKUMA NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
IZSAKA ATZINĪBU
LAPMEŽCIEMA PAMATSKOLAS SKOLĒNAM
LĪVAI BĒRZIŅAI

IZSAKA PATEICĪBU
LAPMEŽCIEMA PAMATSKOLAS SKOLĒNIEM
SABĪNEI RIČIKAI, JUSTĪNEI KRISTIĀNAI SKUDRAI, ALISEI STRUPEI, DIĀNAI ABBASOVAI, KATRĪNAI RADVILAI, ENIJAI GROSĒNAI, DENIJAM GODIŅAM, GABRIELLAI BUŠAI, KATRĪNAI MEIEREI, RENDIJAI ROTAI PAIPALAI, ANDRIM ROZENBERGAM, MARTAI ZVEJNIECEI, VIKTORIJAI ŠTERNBERGAI, SINDIJAI JĒCEI, LINDAI BRAMANEI
Par piedalīšanos 48.Starptautiskā bērnu mākslas konkursā
“LIDICE 2020” I.kārtā

Paldies pedagogam Gundegai Bērziņai.

Apsveicam!

A P S V E I C A M !
MIKU DOBELI
ar iegūto 2.vietu
Tukuma, Jaunpils un Engures novadu
Bioloģijas olimpiādē
Paldies skolotājai Anitai Brūvelei par ieguldīto darbu!

MARKU SILOVU
ar iegūto 3.vietu
Tukuma, Jaunpils un Engures novadu
Krievu valodas olimpiādē
Paldies skolotājai Litai Celitānei par ieguldīto darbu!