Skolas vēsture

Lapmežciema skola laika lokos

*1864. gada 14. novembrī Slokas mācītājs Fīrups iesvēta Bigauņciema skolu, par skolotāju ir Treienfelds.


1864. – skola Bigauņciemā

* 1866. gadā skolā strādā skolotājs Freimanis.
*1870. gadā sāk strādāt skolotājs Stumbergs un skolā nostrādā 30 gadus.
* Bigauņciema skolā mācās Ansis Gulbis – vēlākais literāts un grāmatu izdevējs.
* 1897. gadā Bigauņciema skolai piebūvē divstāvu ēku. Skolēni mācās trīs ziemas no 15. oktobra līdz 15. aprīlim. Skolēnu skaits no 110 – 130.
*1897.-98.m.g. par palīgskolotāju strādā nākamais dzejnieks Vilis Plūdonis (Lejnieks).
* No 1898. gada Bigauņciema skolas pārzinis ir Jānis Jansons. Skolā strādā skolotāji Jānis Alste un Olga Dumpe, vēlāk pievienojas Hilda Freiberga un Katrīna
Šimmelpfeninga. Jānis Jansons noorganizēja kori un vairākas teātra izrādes. Viņš devis nozīmīgu ieguldījumu zvejnieku dzīves un darba uzlabošanā- nodibinājis Jūrmalas zvejnieku biedrību.
*1908.gadā par skolas pārzini sāk strādāt Jānis Alste.
*1915. gadā Pirmā pasaules kara laikā Bigauņciema skolu nodedzina.
*1925. gada līdz 1927. gadam Lapmežciema krogus ēku pārbūvē par skolu. Skolā strādā 4 skolotāji– Jānis Alste, Olga Dumpe, Augusts Pauga un Šimmelpfeninga.


1920. – skola Lapmežciema krogus telpās

*No 1934. gada līdz 1952. gadam skolas pārzinis ir Augusts Pauga. Viņš ļoti lielu darbu ieguldījis Slokas pagasta Lapmežciema 6-gadīgās skolas uzcelšanā un izveidē līdz II pasaules kara laikam.


1935. – Jaunuzceltā Lapmežciema skola (uz krogus pamatiem)

*1944. gada 20. augustā Otrā pasaules kara laikā skolu no jūras apšaudīja vācu kara kuģis un tā nodega.


1944. – pēc apšaudes II PK

* 1951. gada janvārī direktora Augusta Paugas vadībā atjaunotajās skolas telpās atsākas mācības.


1951. – atjaunotā skola

* No 1952. gada līdz 1954. gadam skolas direktore ir Velta Vētra. Pie skolas izveidoja izmēģinājuma lauciņu un vingrošanas pilsētiņu.
*No 1954. līdz 1984. gadam skolas direktore ir Ilona Kauķe. Šajā laikā mūsu skola ir viena no labākajām rajonā un republikā. Skola ir IM Zinātniski pētnieciskā institūta bāzes skola, kurā veic eksperimentus par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācību, pāreju uz piecu darbadienu nedēļu. Eksperimentē arī pionieru darbības programmu „Izaugsme”.
*No 1984.g . līdz 1986. gadam skolas direktors ir Uldis Galanders. Liela uzmanība tiek veltīta skolēnu darbaudzināšanai, tiek kārtota dokumentācija centrālapkures ierīkošanai skolā.
*No 1986. – 1994.gadam skolas direktore- Ināra Blūma. Skolā ierīko centrālapkuri. Sākas Atmodas laiks- skolā īsteno un uztver visu jauno, demokrātisko, latvisko.
*No 1994. -1998. gadam skolas direktore ir Mudīte Bērziņa. Darbs norit Latvijas un Zviedrijas kopprojekta ”Humāna skola demokrātiskā sabiedrībā” ietvaros.
*No 1998. gada skolas direktore ir Andra Mančasa.
Ir veikti skolas ēku remonti, notiek telpu kapitāla pārbūve, kabinetu labiekārtošana un materiālās bāzes pilnveidošana.
Skolas mācību un audzināšanas darbs norit septiņās jomās. Lielākā uzmanība veltīta dabaszinātņu mācīšanai, tiek pilnveidotas skolēnu un skolotāju sadarbības metodes.


2014. – jubilejas gadā

Skolas nosaukuma maiņa

1864. gadā Rīgas apriņķa Slokas pagasta Bigauņciema skola līdz 1914. gadam
1915. gadā skola izvietota bijušās Lapmežciema krogus telpās – Slokas pagasta sešklasīgā pamatskola
1919./20.m.g. līdz 1923./-24.m.g. Slokas pagasta pirmās pakāpes pamatskola
1924./25.m.g. līdz 1938./39.m.g. Slokas pagasta sešklasīgā pamatskola ( dažos dokumentos – Slokas pagasta Lapmežciema sešklasīgā pamatskola)
No 1925. gada uz krogus pamatiem līdz 1927. gada 17. jūnijam uzcelta un nodota ekspluatācijā jauna divstāvu ķieģeļu ēka
1939./40.m.g. Salas pagasta Lapmežciema sešklasīgā pamatskola
Pēc Lielā Tēvijas kara līdz 1949. gada 31. decembrim Lapmežciema septiņgadīgā skola
Pēc teritoriāli administratīvas reformas no 1950. gada 1. janvāra Tukuma rajona Lapmežciema septiņgadīgā skola
No 1961. gada Tukuma rajona Lapmežciema astoņgadīgā skola
1989. gada 01.09. Tukuma rajona Lapmežciema deviņgadīgā skola
1992. gada 01.09. Tukuma rajona Lapmežciema pamatskola
2009. gada 01.07. Engures novada Lapmežciema pamatskola ( pēc novadu izveides)