Pirmsskolas vēsture

Lapmežciema pirmsskolas izglītības iestāde

Bērnudārza vēsture būtu jāsāk aprakstīt no 60to gadu sākuma. Ar z./k. ‘’Selga’’ gādību Stadiona ielā tika uzcelta somu tipa mājiņa, lai tajā iekārtotu bērnudārzu. Tika nokomplektēti kadri, iegādātas rotaļlietas un inventārs, bet darbu nevarēja uzsākt, jo tika pieteikti tikai 8 bērni, lai gan tika personīgi aptaujāti bērnu vecāki. Vecāku iebildums – pārāk augstā maksa par bērnudārzu. Tā kā pozitīvi rezultāti netika gūti, tad bērnudārza atvēršana nenotika. Iegādāto inventāru atdeva skolai, bet telpās iekārtoja feldšeru punktu.
Astoņdesmito gadu vidus. Z/k ‘’Selga’’ valde atzina, ka nepieciešams dibināt bērnudārzu, lai jaunās māmiņas varētu strādāt ražošanā. Tika nolemts veikt kapitālo remontu dzīvojamā mājā ‘’Jaunjomas’’, paplašinot to ar piebūvi.
Kadru daļa izvēlējās par vadītāju iecelt B.Mikīti, kurai ir augstākā pedagoģiskā izglītība.
Aizejot no skolas 1986.gada pavasarī, B.Mikīte uzsāka bērnudārza noformēšanas jautājumus – kadru izraudzīšanu.
I.Egle bija šīs ēkas celtniecības darbu vadītājs, J.Menģelis – būvdaļas vadītājs, kas rūpējās par celtniecības darbiem. Interjeru noformēja V.Volbruka. Tā kā tika izvēlēts bērnudārza nosaukums ‘’Vilnītis’’, tad arī kāpņu telpa, kā arī grupiņas tika noformēt ar jūras tematiku – ziliem vilnīšiem, ūdens dzīvniekiem, obligāti piesaistot arī sarkano krāsu.
Bērnudārza ārpusē tika izbūvētas nojumes un pārējais vajadzīgais aprīkojums.

Rit bērnudārza ēkas celtniecības darbi.

1986.g.oktobrī notika bērnudārza atklāšana. Tajā no z/s ‘’Selgas’’ vadības piedalījās – kadru daļas vadītājs Klimovičs, inženieris F.Svētiņš, būvdarbu vadītājs Menģelis un celtniecības vadītājs Ivars Egle.

Tika atvērtas 2 grupas : 1.gr. audzinātāja Sandra Šternberga un Līga Neilande, 2.gr. Ināra Ivanova un Rudīte Rudzīte. Medmāsa Skaidrīte Aukstikalna, auklīte Māra Grosēna, apkopēja Lankša, muzikālā audzinātāja Vita Everte, šefpavāre Ludmila Seļicka, sētniece Maija Parfianoviča, vadītāja Baiba Mikīte.

Par bērnudārza izveidošanu bija ļoti pateicīgi bērnu vecāki. Viesi no skolas un bērnu vecāki novēlēja labus panākumus mazo bērnu audzināšanā.

Vadītāja B. Mikīte strādāja līdz 1990.gada decembrim, tad par vadītāju uz neilgu laiku kļuva Vita Everte un to dekrēta laikā aizvietoja Inese Lenerte.
Sakarā ar to, ka MK izdeva rīkojumu par lielu atmaksu māmiņām ar bērnu piedzimšanu, tad krasi samazinājās bērnu skaits dārziņā. Radās arī citi objektīvi iemesli un pagasta padome dārziņu slēdza. Tas notika 1992./1993.gadā. Aizvadītajā laika periodā ļoti daudz mainījās kadri dārziņā. Vēl strādāja Evija Zakalovska, Juta Birzniece, medmāsa Tatjana Kalnpure, Kitija Strupe, Aelita Lūse, Daira Zvejniece, Ina Jaunīte, Timuška.
1993.gadā norit jautājums par pirmsskolas grupas izveidošanu pie Lapmežciema pamatskolas. 1993.g.,Tukuma rajona TIN iedala skolai divas pedagoģisko štatu vienības audzinātājām, kas nodrošina vienu grupu Lapmežciema pamatskolas pakļautībā.
Tālāk – 04.10.93., pagasta pašvaldības vadītājs E.Pētersons nodod materiālās vērtības skolas direktora vietniecei mācību darbā Mudītei Bērziņai, uzliekot par pienākumu atbildēt par pirmsskolas bērnu grupu.
Drīz darbu bērnudārzā uzsāk audzinātājas Vanesa Barone, Aiva Ernestsone, saimnieces palīdze Dzidra Galanceva, auklīte Irēna Gertnere, Aleksandra Galandere, Daira Zvejniece, Līvija Druvnese. Kadri palielinājās tāpēc, ka no skolas divas pirmās klases mācās šajās telpās.

1997./1998.m.g.

1999./2000.m.g.

Ar 2001./2002 m.g. bērnudārza ēka tiek izmantota tikai pirmsskolas bērnu vajadzībām. Atver divas grupas : jaunāko – 3,4 gadus veciem bērniem, vecāko 5,6 gadus vecu bērniem. Uzsāk 5,6 gadus vecu bērnu obligāto sagatavošanu skolai, iesaistot apmācībā ciema bērnus, kuri neapmeklē pirmsskolas mācību iestādi, organizējot viņiem apmācību sešu stundu grupā.
Ar 2002./2003.m.g. gadu, tiek uzsākta obligātā sagatavošana skolai, kuru 3,5 stundas dienā apgūst visi atbilstošā vecuma bērni.
Palielinoties pirmsskolas bērnu skaitam ar 2007./2008.m.g. tiek atvērta trešā pirmsskolas grupa, pirmsskolas grupu zālē.
Ar 2010./2011.m.g. vecākā 6gad. Pirmsskolas bērnu grupa tiek atvērta pamatskolas telpās.

Pašlaik – 2017./2018.m.g., pirmsskolā ir atvērtas četras bērnu grupas, kuras apmeklē bērni vecumā no 1,5 – 6.gadu vecumam. Trīs jaunākās grupiņas ir izvietotas bērnudārza telpās, taču 6gadīgo bērnu grupa atrodas Lapmežciema pamatskolas pirmā stāva telpās. Kopā PII apmeklē 78 pirmsskolnieku.

PII 2018.gada janvārī.
Šobrīd pirmsskolas izglītības iestādi apskauj trīs bērnu rotaļu laukumiņi. Attēlā redzamais ir labiekārtots tā, lai mūsu jaunākajiem audzēkņiem būtu drošāka rotaļāšanās vide. Pateicoties bērnu vecākiem un audzinātāju noorganizētajai talkai, šis rotaļu laukumiņš rudenī piedzīvoja jaukas pārmaiņas – tas tika atjaunots un uzlabots.

Plašākais rotaļu laukumiņš vairāk ir piemērots vecākajiem PII grupiņu bērniem.

Tuvākajā nākotnē ir izstrādāts un apstiprināts plāns, divstāvu būves izveidei. Ēkā paredzēts izveidot vienas grupiņas telpu un pasākumu zāli.