Iestādes apraksts

I Vispārīgie noteikumi

1. Lapmežciema pamatskola (turpmāk tekstā – skola) ir Engures novada domes dibināta izglītības iestāde, vispārējās izglītības programmu īstenošanai.
2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, skolas nolikums, kuru ir apstiprinājusi pašvaldība, un citi normatīvie akti.
3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir zīmogs ar Engures novada ģerboni un norēķinu konti kredītiestādēs.
4. Skolas juridiskā adrese: Liepu iela 2a, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118.
4.1 Skolas izglītības programmu īstenošanas vietas adreses:
4.1 1. Liepu iela 2a, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118;
4.1 2. Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118;
4.1 3. “Sporta komplekss”, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118;
4.1 4. “Bērnudārzs”, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118.
II Skolas darbības mērķis, pamatvirzieni un uzdevumi

5. Skolas mērķi ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu:
5.1. pamatizglītības valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu;
5.2. valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
6. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.
7. Skolas uzdevumi ir:
7.1. pamatizglītības programmā:
7.1.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
7.1.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
7.1.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;
7.1.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
7.2. pirmsskolas izglītības programmā:
7.2.1. īstenot izglītības programmas, organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai.
7.2.2. sekmēt izglītojamā fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;
7.2.3. sekmēt izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību;
7.2.4. veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi;
7.2.5. sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;
7.2.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītojamā sagatavošu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;
7.3. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
7.4. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
7.5. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi;
7.6. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.
8. Katra mācību gada darba prioritātes un uzdevumus iesaka Skolas Pedagoģiskā padome, pamatojoties uz skolas darba rezultātu analīzi un attīstības plānu.
III Īstenojamās izglītības programmas

9. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. Pamatizglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmu saturu un īstenošanu laikā reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Valsts pamatizglītības standarts un Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.
10. Skola piedāvā un īsteno sekojošas izglītības programmas:
10.1. Pamatizglītības programmu, kods 21011111;
10.2. Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111.
11. Izglītības programmu izvēle, izstrāde un realizēšana notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
12. Skola izstrādā interešu programmas, kuras apstiprina direktors un saskaņo ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi.
13. Pēc vecāku pieprasījuma skola ir tiesīga īstenot speciālās izglītības, interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības programmas.

Fragments no Lapmežciema pamatskolas nolikuma