Skolas padome

                LAPMEŽCIEMA PAMATSKOLAS SKOLAS PADOME      


Skolas padomes reglaments

I. Vispārīgie jautājumi

1. Lapmežciema pamatskolas (turpmāk tekstā – Skola) Padome (turpmāk tekstā – Padome) ir Skolas pašpārvaldes koleģiāla institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt sabiedrības, pašvaldības, izglītojamo vecāku, izglītojamo un Skolas darbinieku līdzdalību Skolas darba pilnveidošanā, atbalstīšanā un demokrātisko tradīciju veidošanā.

2. Padomes darbības tiesiskais pamats ir šis reglaments, kuru, balstoties uz spēkā esošiem tiesību aktiem, izstrādājusi un ar vienkāršu balsu vairākumu apstiprinājusi Padome. Šis reglaments, kā arī grozījumi vai papildinājumi tajā stājas spēkā tikai pēc saskaņošanas ar Skolas direktoru.

II. Padomes sastāvs, vēlēšanas un pilnvaras

3. Padomes sastāvā ir:
3.1. vismaz 6 izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību), kuru bērni mācās Skolā un no kuriem viens ir Padomes priekšsēdētājs;
3.2. Engures novada Domes pārstāvis (pēc nepieciešamības);
3.3. Skolas pedagogu pārstāvis;
3.4. Skolas saimnieciskā personāla pārstāvis;
3.5. Skolas izglītojamo pašpārvaldes pārstāvis;
3.6. Skolas direktors.

4. Ar padomdevēja tiesībām Padomes sēdēs var piedalīties Skolas direktora vietnieki un grāmatvede.

5. Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvjus darbam Padomē ar balsu vairākumu ievēlē Skolas vecāku sapulce.

6. Pedagogu pārstāvi darbam Padomē deleģē Skolas Pedagoģiskā padome.

7. Skolas saimnieciskā personāla pārstāvi darbam Padomē ar balsu vairākumu ievēlē Skolas saimnieciskā personāla darbinieku sapulce.

8. Izglītojamo pārstāvi darbam Padomē deleģē Skolēnu pašpārvalde.

9. Padomes locekļu pilnvaras izbeidzas sekojošos gadījumos:
9.1. vecākiem (personām, kas realizē aizgādību), kuru bērni pārtrauc mācības Skolā;
9.2. pedagogu un saimnieciskā personāla pārstāvjiem sakarā ar darba tiesisko attiecību ar Skolu izbeigšanos;
9.3. izglītojamiem sakarā ar mācību pārtraukšanu Skolā;
9.4. pašvaldības pārstāvim sakarā ar pilnvaru termiņa izbeigšanos;
9.5. ja Padomes loceklis pēc savas iniciatīvas atsakās no darba Padomē;
9.6. citos šajā reglamentā paredzētajos gadījumos.

10. Gadījumos, kad saskaņā ar šī reglamenta 9.punktu izbeidzas Padomes locekļa pilnvaras, līdz nākamajai kārtējai Padomes sēdei tiek organizēta jauna Padomes locekļa ievēlēšana vai iecelšana.

III. Padomes vadība un Padomes lietvedība

11. Padomes priekšsēdētāju ar vienkāršu Padomes locekļu balsu vairākumu ievēlē no vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvju vidus.

12. Padomes priekšsēdētājam ir vietnieks. Padomes priekšsēdētāja vietnieku ar vienkāršu Padomes locekļu balsu vairākumu ievēlē no vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvju vidus. Skolas direktors nevar būt Padomes priekšsēdētāja vietnieks.

13. Padomes priekšsēdētājs sadarbībā ar Skolas direktoru un Padomes priekšsēdētāja vietnieku plāno un vada Padomes darbu.

14. Padomes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizi semestrī, tās vada Padomes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnē – Padomes priekšsēdētāja vietnieks. Padomes sēdes ir atklātas, to darba gaita tiek protokolēta. Šim nolūkam no Padomes locekļiem tiek izvēlēts protokolists. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolists. Padomes sēžu protokoli glabājas pie Skolas direktora.

15. Padomes priekšsēdētājam vai Padomes priekšsēdētāja vietniekam ir tiesības sasaukt ārkārtas Padomes sēdi Padomes kompetencē esoša jautājuma izskatīšanai, kuru var ierosināt izglītojamie, vecāki, Skolas darbinieki, iesniedzot rakstisku iesniegumu Skolas kancelejā vai personīgi Padomes priekšsēdētājam vai Padomes priekšsēdētāja vietniekam, kuru pienākums ir reģistrēt Skolas kancelejā kā ienākošo dokumentu.

16. Padome ir lemtspējīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse Padomes locekļu, tai skaitā Padomes priekšsēdētājs vai Padomes priekšsēdētāja vietnieks.

17. Lēmumi Padomes sēdēs tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, obligāti fiksējot protokolā mazākuma atzinumus par doto lēmumu, ja tādi ir. Ja balsu skaits dalās vienādi, jautājums no sēdes dienas kārtības tiek noņemts, lai veiktu papildus sagatavošanu jautājuma atkārtotai izskatīšanai nākamajā Padomes sēdē. Ja atkārtotā jautājuma izskatīšanā, balsojot par lēmumu, balsu skaits atkārtoti dalās vienādi, izšķirošais ir Padomes priekšsēdētāja vai Padomes priekšsēdētāja vietnieka balsojums.

18. Padomes lietvedība (iesniegumu pieņemšana, atbilžu sniegšana, priekšlikumi utt.) tiek kārtota atbilstoši pastāvošajai likumdošanai caur Skolas kanceleju.

19. Visi Padomes dokumenti tiek noformēti uz oficiālās Skolas veidlapas, tos paraksta Padomes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnē – Padomes priekšsēdētāja vietnieks. Ārpus Skolas izejošie dokumenti tiek saskaņoti ar Skolas direktoru. Citādā kārtībā izsniegtiem dokumentiem nav juridiska spēka.

IV. Skolas Padomes kompetence

20. Padome darbojas kā Skolas direktora padomdevējs un tai nav tiesību atcelt, grozīt vai apturēt Skolas direktora pieņemtos lēmumus un izdotos rīkojumus.

21. Skolas padome:
21.1. sniedz priekšlikumus Skolas attīstībai;
21.2. piedalās Skolas izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai Skolā;
21.3. sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem;
21.4. sniedz Skolas direktoram priekšlikumus par Skolas darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;
21.5. ir tiesīga lemt par to, kādus Izglītības likuma 1.panta 12.4 punkta “k” apakšpunktā minētos individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību) – individuālie mācību piederumi [izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām];
21.6. risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar Skolas rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus;
21.7. veicina Skolas sadarbību ar sabiedrību;
21.8. informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem šajā reglamentā noteiktajā kārtībā;
21.9. ir tiesīga veidot [vecāku (personu, kas realizē aizgādību), izglītojamo] interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot attiecīgās izglītības iestādes izglītojamos un viņu vecākus (personas, kas realizē aizgādību);
21.10. nodrošina Skolas atbalsta fonda darbību tā izveidošanas gadījumā;
21.11. pārrauga Skolā pieņemto ziedojumu izlietošanu;
21.12. lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību Izglītības likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas vadlīnijām.

22. Skolas direktors vienu reizi mācību gadā sniedz padomei atskaiti par izglītības procesu un tā rezultātiem Skolā, kā arī par Skolas darba organizācijas apstākļiem.

V. Padome un Skolas direktors

23. Skolas direktora un Padomes attiecības regulē šis Reglaments, Skolas Nolikums un spēkā esošie normatīvie akti.

24. Skolas direktors pirms pieņemtā lēmuma stāšanās spēkā var to saskaņot ar Padomi.

25. Skolas direktoram attiecībā uz Padomi un tās pieņemtajiem lēmumiem ir tiesības:
25.1. uz Engures novada Domes lēmuma pamata apturēt Padomes darbību un mēneša laikā ierosināt jaunas Padomes ārkārtas vēlēšanas, ja tās darbība neatbilst šajā reglamentā noteiktajai kārtībai vai ir pretrunā ar spēkā esošiem tiesību aktiem;
25.2. pieprasīt Padomes locekļa atsaukšanu vai pārvēlēšanu, ja tā darbība ir pretrunā ar šajā reglamentā noteikto kārtību vai ir pretrunā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem;
25.3. pieprasīt Padomes ārkārtas sēdes sasaukšanu par jebkuru ar Skolas darbību saistītu jautājumu;
25.4. pamatojoties uz Padomes lēmumiem, izdot visiem Skolas darbiniekiem un izglītojamiem saistošus rīkojumus vai citus Skolas darbību reglamentējošus dokumentus;
25.5. veikt citas šajā reglamentā, Skolas Nolikumā un spēkā esošos tiesību aktos paredzētas darbības Skolas direktora kompetences ietvaros.

VI. Noslēguma jautājums

26. Uzskatīt par spēku zaudējušu Lapmežciema pamatskolas Padomes reglamentu, kas apstiprināts 2002.gada 22.oktobrī.