Dokumenti

Attīstības plāns 2019-2026

Lapmežciema pamatskolas pašvērtējuma ziņojums 2023

Lapmežciema pamatskolas pašvērtējuma ziņojums 2022

Lapmežciema pamatskolas nolikums

Lapmežciema pamatskolas Iekšējās kārtības noteikumi

Lapmežciema pamatskolas pirmsskolas iekšējie kārtības noteikumi

Lapmežciema pamatskolas audzināšanas darba programma 2022. – 2025. gadam

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Atbalsta_komandas_darbibas_reglaments

Kārtība, kādā notiek izglītojamo mācību stundu kavējumu uzskaite

Kārtība par mācību satura apguvi ģimenē

Not_ Attālinātā mācību procesa organizācijas kārtība

Lapmežciema pamatskolas Attālinātā mācību procesa organizācijas kārtība IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Bērnu likumisko pārstāvju sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Noteikumi par uzņemšanu 1. klasē

Vienota rakstu sistēma pamatizglītības 1.-3. klasē

Lapmezciema_pamatskolas_Padomes_reglaments

Izglītojamo_padomes_darbibas_reglaments

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Iekšējie noteikumi Covid-19

Kārtība kā izgl. iestāde un izglītojamā lik. pārstāvji rīkojas pirmsk vecuma izgl. infekcijas slimību gadījumos

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Iekšējie noteikumi par atkarību izraisošu vielu klātbūtnes konstatēšanu izgl.iestādē

Noteikumi par rīcības plānu ja ir apdraudēta veselība dzīvība

Rīcības plāns izglītojamo pedagogu darbinieku rīcībai ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo