Uzņemšana

PII uzņemšanas kārtība

Kā pieteikt bērnu Engures novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Vilnītis”?

Bērna vecāki vai likumiskie pārstāvji reģistrē bērnu uzņemšanai bērnudārzā

Iesniedz:

-iesniegumu

-dzimšanas apliecību

-bērna deklarēto dzīvesvietas izziņu

Kā notiek uzņemšana ?

 • Izglītības iestādes vadītājs līdz kārtējā gada 31. maijam apkopo brīvo vietu skaitu iestādē uz kārtējā gada 1. septembri.
 • Sākot no jūnija izglītības iestādes vadītāja apkopojot vecāku iesniegumus, kas iesniegti līdz kārtējā gada 31.maijam, informē vecākus par iespēju bērnu uzņemt izglītības iestādē no 1. septembra.
 • Izglītības iestādes vadītājs pēc uzņemamo bērnu saraksta sastādīšanas 1-3 darbadienu laikā telefoniski, vai e-pastā informē vecākus par iespēju uzņemt bērnu iestādē no 1. septembra.
 • Lai bērns tiktu uzņemts izglītības iestādē, vecāki 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā izglītības iestādes vadītājam uzrāda bērna dzimšanas apliecību un iesniedz:
 • Iesniegumu
 • Bērna medicīnisko karti
 • Ja nepieciešams aizbildņa apliecību
 • Noslēdz līgumu
 • Ja bērna vecāki saņemot uzaicinājumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas neiesniedz minētos dokumentus, tiek uzskatīts, ka bērna vecāki ir atteikušies no piedāvātās vietas iestādē.
 • Ja tiek uzskatīts, ka vecāki atteikušies no piedāvātās vietas, bet bērns jau saņem pašvaldības līdzfinansējumu kādā citā izglītības iestādē, aukles pakalpojumus, bērns tiek pārcelts uz rindas reģistra beigām.
 • Ja vecāki paši atsakās no piedāvātās vietas un nesaņem pašvaldības līdzfinansējumu, atteikums stājas spēkā pēc iesnieguma saņemšanas.

Iesniegumus pieņem Lapmežciema pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē “Vilnītis”

Vadītāja vietniece Dace Beikule 26592453

Katru dienu no 8:00 – 16:00 (iepriekš ziņot par ierašanos)