Vīzija, misija, mērķis

LAPMEŽCIEMA PAMATSKOLAS VĪZIJA, MISIJA,

DARBĪBAS PAMATPRINCIPI, VĒRTĪBAS, MĒRĶIS UN GALVENIE UZDEVUMI

Lapmežciema pamatskolas un pirmsskolas vīzija: mūsdienīga pamatskola, kurā iegūst kompetenču (lietpratības) pieejā pamatotu 21.gadsimtam atbilstošu izglītību (vispārējo pirmsskolas izglītību un pamatizglītību); tajā strādā augsti kvalificēti skolotāji un mācās uz pozitīviem sasniegumiem motivēti izglītojamie, kas apzinās savus dzīves mērķus un ir gatavi tos sasniegt. Skola, kas pati mācās un māca izglītojamos mācīties!

Lapmežciema pamatskolas un pirmsskolas misija: konkurētspējīga, atvērta un mūsdienīga izglītības iestāde, kas sagatavo katru izglītojamo sev atbilstošu rezultātu sasniegšanai, veidojot savstarpējas cieņas, sapratnes attiecības starp skolotājiem – izglītojamiem – vecākiem.

Lapmežciema pamatskolas un pirmsskolas vērtības cilvēkcentrētā veidā: līdzatbildība, sadarbība un izaugsme.

Lapmežciema pamatskolas un pirmsskolas darbības mērķis: nodrošināt katram izglītojamajam kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītību, kurā iemācās mācīties un uzņemties atbildību par mācību procesu.

Lapmežciema pamatskolas un pirmsskolas darbības pamatvirziens: organizēt un īstenot izglītības procesu bērniem un skolēniem pieejamā izglītības vidē, nodrošinot valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Galvenie uzdevumi  ir:

  • īstenot licencētās izglītības programmas (vispārējo pirmsskolas izglītības programmu un pamatizglītības programmu);
  • nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu atbilstoši kompetenču jeb lietpratības pieejai;
  • racionāli izmantot finanšu, materiālos un personāla resursus;
  • radoši īstenot interešu izglītības programmas;
  • iesaistīties jaunos izglītības jomas projektos;
  • sadarboties ar pašvaldību un tās institūcijām;
  • pilnveidot sadarbību skolotājs – izglītojamais – vecāki;
  • pilnveidot un attīstīt karjeras izglītību.