Skolēnu dome

Lapmežciema pamatskolas skolēnu domi veido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti. Skolēnu domi veido Lapmežciema pamatskolas skolēni no 5. klases līdz 9. klasei.

Domes darbības mērķis ir panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā, atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.

Domes galvenie uzdevumi:

 • sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;
 • pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem;
 • piedalīties mācību ārpusstundu darba organizēšanā;
 • piedalīties skolas attīstības pilnveidošanā;
 • veicināt skolēnu intereses, viedokļus un nepieciešamības gadījumā aizstāvēt tās Pedagoģiskās padomes, skolas Padomes un administrācijas sēdēs;
 • iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā;
 • izveidot un uzturēt kontaktus ar citām skolēnu līdzpārvaldēm, jauniešu sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām;
 • iepazīstināt skolēnus ar viņu tiesībām un pienākumiem;
 • rosināt skolēnus uz brīvo informācijas apmaiņu;
 • piedalīties projektos, kas saistīti ar jauniešu aktuāliem jautājumiem, īstenošanā, informēt jauniešus par piedāvātajām projektu iespējām vietējā, valsts un starptautiskā līmenī;
 • līdzdarboties Engures novada organizētajās aktivitātēs;
 • pārstāvēt Domes viedokli vietējā, valsts un starptautiskā mērogā