Svarīga informācija par 3.personu ienākšanu skolā

Svarīga informācija!

Attiecas uz 3.personu ienākšanu

Lapmežciema pamatskolā

(skolēnu vecāki/ likumiskie pārstāvji u.c. apmeklētāji)

  1. Skolēnu vecāki/ likumiskie pārstāvji obligāti pa tālruni piesaka savu apmeklējumu pēc nepieciešamības (skolas administrācijai, klašu audzinātājiem, atbalsta personālam u.c.).
  2. Darbinieks paziņo skolas dežurantam par apmeklējuma pieteikumu (informācija par apmeklētāju, datums, laiks).
  3. Skolas dežurants informāciju par apmeklējumu paziņo epidemioloģisko drošību atbildīgajam darbiniekam (skolas medmāsai, direktora vietniekam saimnieciskajos jautājumos, direktorei).
  4. Skolēnu vecāku/ likumisko pārstāvju ierašanās laikā:
  • Par epidemioloģisko drošību atbildīgais darbinieks pārbauda apmeklētāja Covid-19 vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikāta derīgumu.
  • Pie skolas dežuranta apmeklētājs aizpilda apliecinājumu un apmeklētāju sarakstu.
  • Skolas dežurants pavada apmeklētāju pie darbinieka.
  1. Pēc apmeklējuma skolas darbinieks pavada skolēnu vecāku/ likumisko pārstāvi līdz skolas ārdurvīm.

 

 

Skolas administrācija