Darbības jomas

Skolas vīzija:

Mūsdienīga pamatskola, kurā iegūst kompetenču (lietpratības) pieejā pamatotu 21.gadsimtam atbilstošu izglītību (vispārējo pirmsskolas izglītību un pamatizglītību); tajā strādā augsti kvalificēti skolotāji un mācās uz pozitīviem sasniegumiem motivēti izglītojamie, kas apzinās savus dzīves mērķus un ir gatavi tos sasniegt.

Skola, kas pati mācās un māca izglītojamos mācīties!

Skolas misija:

Konkurētspējīga, atvērta un mūsdienīga pamatskola, kas sagatavo katru bērnu un skolēnu sev atbilstošu rezultātu  sasniegšanai, veidojot savstarpējas cieņas, sapratnes attiecības starp skolotājiem – izglītojamiem – vecākiem.

Skolas darbības pamatprincipi:

 Līdzatbildība, sadarbība un izaugsme.

Skolas darbības pamatvirziens:

Organizēt un īstenot izglītības procesu bērniem un skolēniem pieejamā izglītības vidē nodrošinot valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Skolā tiek īstenotas divas izglītības programmas:

  • pamatizglītības programma (izglītības programmas kods 21011111);
  • vispārējās pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 01011111).

 

Šobrīd skolā ir  156 pamatizglītības posma skolēni un 110 pirmsskolas vecuma bērni. Skolā mācās bērni un skolēni no Lapmežciema pagasta, Engures novada, Jūrmalas, Rīgas, Tukuma novada un Limbažu novada.

Skolas pedagoģisko darbu nodrošina 20 pedagogi pamatizglītības posmā, 11 pedagogi strādā ar pirmsskolas izglītības vecuma bērniem  un 10 pedagogi darbojas interešu izglītības jomā.

Skolas vadību nodrošina direktors, kuram ir pedagoģijas doktora zinātniskais grāds, direktora vietniece izglītības jomā un direktora vietnieks saimnieciskajā jomā.

Skolā darbojas atbalsta personāla grupa, kuras sastāvā ir izglītības psihologs, sociālais pedagogs, skolotājs logopēds un skolas medmāsa. Skola ir ieguvusi Veselību veicinošas izglītības iestādes statusu.

Skolas sekmīgu darbu nodrošina 22 tehniskie darbinieki.

Skola   tiek finansēta no valsts un Engures novada Domes budžeta resursiem. Finansējums tiek izmantots skolas vajadzību un attīstības nodrošināšanai, saskaņā ar normatīvos aktos noteikto kārtību.

Bērniem un skolēniem  ir iespēja skolā attīstīt savas spējas daudzveidīgās interešu izglītības nodarbībās: keramikā, dzīvesziņas pulciņā (mazpulkos), 1.-4. klašu un 5.-9.klašu koros, tekstilmākslā, zīmēšanā un gleznošanā, vispusīgajā fiziskajā sagatavotībā, žurnālistikā (skolas avīzē), skatuves runā (teātra pulciņā), datorapmācībā, 1.-2., 3.-4., 5.-9.klašu tautiskajās dejās. Interešu izglītības nodarbības notiek ārpus mācību stundu laika. Engures Mūzikas un Mākslas skolu apmeklē 35 skolas skolēni.

Fragments no Lapmežciema pamatskolas ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2019. – 2026.gadam