Darba organizācija 01.11. – 15.11.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.49.33.punktu un 5.49.33.2 apakšpunktu  no 1.novembra līdz 14.novembrim NOSAKU  šādu darba organizāciju izglītības iestādē un ar to saistītās darbības:

 1. 1.-3. klasei vispārējās izglītības programmas apguve notiek klātienē.
 2. Pagarinātās dienas grupa ilgst līdz plkst.14:00.
 3. Iestāde 4.-9.klasei nodrošina attālinātu mācību procesu.
 4. Saziņai ar izglītojamajiem un izglītojamo vecākiem tiek izmantota skolvadības sistēma E – klase, nepieciešmības gadījumā var izmantot tālruņus, e-pastus, WhatsApp saziņu.
 5. Par atbildīgajām personām saziņai ar izglītojamiem un viņu vecākiem tiek noteikti klašu audzinātāji.
 6. Mācību procesa organizēšanai mācību priekšmetu skolotāji izmanto mācību platformas “uzdevumi.lv” ,”soma.lv”, “skolo.lv”, “māconis.lv”, “Tava klase”, e-klase, skola – 2030 mācību līdzekļus, u.c. pedagogu ieteiktus mācību līdzekļus.
 7. Pedagogi, kuriem ir nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums attālinātai mācību procesa nodrošināšanai var strādāt attālināti no mājām, ja nepieciešama kontaktēšanās, izmanto tālruņus, e-pastus, WhatsApp saziņu.
 8. Pedagogi izstrādā iknedēļas mācību darba plānus.
 9. Mācību stundas notiek pēc apstiprinātā mācību stundu saraksta.
 10. Mācību priekšmetu skolotāji e-klases žurnālu aizpilda kā klātienes mācību stundās.
 11. Klašu audzinātāji informē vecākus, ka par izglītojamo attaisnotiem attālinātā mācību procesa kavējumiem ir jāziņo līdz tekošās darba dienas plkst.9:00.
 12. Mācību procesa nodrošināšanai tiks izmantotas tiešsaistes, pedagogi par plānotajām tiešsaistēm aizpilda Google dokumentu un informē izglītojamos e-klasē.
 13. Iestādes darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas), ierodoties darba vietā, rakstveidā apliecina, ka tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju un tās nav bijušas tiešā kontaktā ar personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija.
 14. Ārkārtējās situācijas apstākļu laikā iestādē netiek organizēti pasākumi vai darbības, kas saistītas ar bērnu, vecāku iesaisti vai publisku pulcēšanos.
 15. Netiek veikti vai plānoti nekādi darba braucieni vai komandējumi, atskaitot darbības nodrošināšanai nepieciešamo preču piegādi vai citos gadījumos ar īpašu iestādes vadītāja rīkojumu.
 16. Tiek veikti īpaši piesardzības pasākumi atbilstoši Slimību profilakses un kontroles mājaslapā publicētajai informācijai, Izglītības ministrijas, Veselības ministrijas, vietējās pašvaldības norādījumiem.
 17. Iestādes medmāsa regulāri noskaidro, cik bērni ieradušies iestādē, kāda ir bērnu pašsajūta.
 18. Ja izrādās, ka kāds bērns vai darbinieks bijis saskarsmē ar COVID-19 infekcijas pacientiem vai COVID-19 skartajās zonās bijušiem radiniekiem vai citiem tuviniekiem, persona ievēro valstī noteikto mājas karantīnu.
 19. Iestāde ievēro Slimību profilakses un kontroles centra ieteiktās rekomendācijas saistībā ar koronavīrusa COVID-19 infekciju.
 20. Ja iestādē radušās aizdomas par saslimšanu ar koronavīrusa COVID-19 infekciju, izglītības iestāde nekavējoties sazinās ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Tukuma novada atbildīgo epidemiologu.
 21. Visiem iestādes darbiniekiem ārkārtējās situācijas apstākļu laikā rūpīgi sekot savam veselības stāvoklim, ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, ir paaugstināta ķermeņa temperatūra vai citādi darbinieks jūtas nevesels, nekavējoties sazināties ar savu ģimenes ārstu un paziņot izglītības iestādei.
 22. Klašu audzinātāji informē izglītojamos un izglītojamo vecākus (likumiskos pārstāvjus) par mācību procesa organizēšanu ārkārtējās situācijas laikā no 1. novembra līdz 14. novembrim.