Pašvērtējuma ziņojums

Lapmežciema pagasts
ENGURES NOVADS

LAPMEŽCIEMA PAMATSKOLA

Liepu iela 2a, Lapmežciema pagasts,
Engures novads, LV – 3118
Tālr.: 26005864
E-pasts: skola@lapmezciems.lv
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4312900208
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000031781
Skolas direktors – Raimonds Arājs

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

2018

Saturs

1. Skolas vispārīgs raksturojums.
1.1. Skolas atrašanās vieta un vēsture.
1.2. Izglītības programmas, skolēnu skaits katrā no tām.
1.3. Skolēnu skaits.
1.4. 9. klases absolventu tālākās gaitas.
1.5. Skolotāju kvalifikācija.
1.6. Sociālās vides raksturojums.
1.7. Skolas īpašie piedāvājumi.
1.8. Skolas finansiālais nodrošinājums mācību procesam.
2. Skolas darbības pamatmērķi.
3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.
4. Skolas sasniegumu vērtējums visās pamatjomās.
4.1. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Mācību saturs”.
4.2. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās”.
4.3. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Skolēnu sasniegumi”.
4.4. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Atbalsts skolēniem”.
4.5. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Skolas vide”.
4.6. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Skolas resursi”.
4.7. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”.
5. Citi sasniegumi.
6. Turpmākās attīstības plānošana.

1. Skolas vispārīgs raksturojums

1.1. Skolas atrašanās vieta un vēsture

Lapmežciema pamatskola atrodas Talsu šosejas malā, netālu no Baltijas jūras. Skolas adrese: Liepu iela 2a, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118.
Skolas vēsture aizsākas laikā, kad no 1856.- 1869.gadam Slokas draudzes garīgo dzīvi vada mācītājs Fīrufs. Viņš rūpējas arī par skolām. Par Slokas pagasta skolas celšanu izceļas strīdi vietas dēļ, kamēr beidzot to atver Bigauņciemā un iesvēta 1864. gadā 14.novembrī. 1864.gads uzskatāms par Lapmežciema skolas dibināšanas gadu. Par skolotāju strādā Treienfelds, kura vietā 1866.gadā nācis Freimanis. Ap 1870.gadu darbu sāk skolotājs Stumbergs, kurš beidzis Irlavas skolotāju semināru. Viņš ne tikai vadīja skolu, bet spēlēja klavieres un ērģeles, nodibināja četrbalsīgu kori, kas toreiz bija reta parādība. 2015.gada 15.maijā Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārcis Zeiferts Lapmežciema pagasta pārvaldes Tautas namā, kopīgā skolas skolēnu, skolotāju un darbinieku svinīgā pasākumā, iesvēta Lapmežciema pamatskolas karogu. Mēs lepojamies ar skolas karogu, kas ir jūras zilā krāsā, ar Austrumu ozola un jūras viļņu attēlojumu; kā arī uzrakstu “Lapmežciema pamatskola, 1864”.
Atsevišķi būtiski vēstures fakti un personības, kuras saistītas ar Lapmežciema skolas dzīvi:
• 1897./98.m.g. par palīgskolotāju strādāja nākamais dzejnieks Vilis Plūdonis (Lejnieks).
• 1910.gadā mūsu skolā strādā Fricis Jansons.
• 1921.gadā janvārī atklāja Slokas pagasta I pakāpes pamatskolu. Skolu apmeklēja 137 skolēni. Skolas direktors bija Jānis Alste (1906.-1922.g.).
• 1925./26.m.g. Slokas pagasta sešgadīgā pamatskola. Pārzinis Augusts Pauga, vēlāk direktors (1936.-1952.g.).
• 1944.gadā, otrā pasaules kara beigu posmā, nodeg skolas ēka.
• 1945./46.m.g. klases bija izvietotas Lapmežciema un Ragaciema zvejnieku mājās.
• 1946.gadā martā sāk skolas atjaunošanu.
• No 1952.-1954.g. skolas direktore ir Velta Vētra.
• No 1954. -1984.g. skolas direktore ir Ilona Kauķe.
• No 1984.-1986.g. skolas direktors ir Uldis Galanders.
• No 1986.-1994.g skolas direktore ir Ināra Blūma.
• No 1994.- 1998.g.skolas direktore ir Mudīte Bērziņa.
• No 1998.- 2014.g. skolas direktore ir Andra Mančasa.
• No 2014.g. – līdz pašreizējam brīdim skolas direktors ir Raimonds Arājs.
Šobrīd, 2017./2018.mācību gadu uzsākot, skolā un pirmsskolā ir 153 skolēni un 75 pirmsskolas audzēkņi, 34 pedagogi un 20 tehniskie darbinieki.

1.2. Izglītības programmas, skolēnu skaits katrā no tām.

Nr.p.k Izglītības programma kods Licences nr. Izglītojamo skaits
1. Vispārējā pirmsskolas izglītības programma 01011111  V – 6981 75
2. Pamatizglītības programma 21011111 V – 6982 153


1.3. Skolēnu skaits.

2017./2018.mācību gadā mācības skolā uzsāka 153 skolēni un 75 pirmsskolas grupu audzēkņi.

Pirmsskolas bērnu un pamatskolas skolēnu skaita dinamika pēdējos trīs mācību gados:

Pirmsskolas izglītības grupa vai klase  2015./2016.m.g.   2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g.
1.grupa (jaunākā bērnu grupa) 16 16 19
2.grupa (jaunākā vidējā bērnu grupa) 16 18 16
3.grupa (vecākā vidējā bērnu grupa) 17 18 22
4.grupa (vecākā bērnu grupa) 16 18 18
KOPĀ (bērni pirmsskolas grupās): 65 70 75
1.klase 23 18 18
2.klase 22 23 18
3.klase 18 23 24
4.klase 19 20 22
5.klase 13 19 18
6.klase 9 13 18
7.klase 16 8 12
8.klase 7 15 7
9.klase 12 7 16
KOPĀ (skolēni 1.-9.klase): 139 146 153
PAVISAM KOPĀ (bērni un skolēni): 204 216 228

2017./2018.m.g. skolā mācās 19 skolēni no citiem novadiem.

Novads, pilsēta Skolēnu skaits
Jūrmala 16
Rīga 3
9,5% no kopējā skolēnu skaita

No rītiem skolēnus uz skolu atved pagasta pašvaldības autobuss, transporta pakalpojumu izdevumus no skolas uz mājām apmaksā pagasta pašvaldība saskaņā ar iesniegtajām transporta biļetēm.

1.4. 9. klases absolventu tālākās gaitas.

Mācību gads Vidusskolas Ģimnāzijas, koledžas Citas vispāizgl. skolas Amatniecības un prof.vsk Strādā, nedara neko Vakarskola Kopā
2014./15.m.g 1 4 2 1 0 0 8
2015./16.m.g 1 9 1 1 0 0 12
2016./17.m.g 2 2 0 2 0 1 7


1.5. Skolotāju kvalifikācija.

2017./2018. mācību gadā skolā strādā 34 skolotāji, no tiem 8 skolotāji pirmsskolā un trīs interešu izglītības skolotāji. Visiem pamatskolas posmā strādājošajiem skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. Divas pirmsskolas izglītības skolotājas apgūst augtāko pedagoģisko izglītību. Desmit skolotājiem ir ar maģistra grāds. Skolas direktoram ir pedagoģijas doktora zinātniskais grāds.
No 2009.gada Lapmežciema pamatskolas 16 skolotāji aktīvi iesaistījās Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un 7nodarbinātība” apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projektā un 2017./2018.m.g. Lapmežciema pamatskolā strādā 12 skolotāji, kuri ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi un 1 skolotājs , kurš ieguvis 4.kvalitātes pakāpi.

1.6. Sociālās vides raksturojums.

Lapmežciema pagasts atrodas Engures novadā. Engures novadu raksturo viena no garākajām jūras robežām starp visiem Latvijas novadiem – 56 km. Šeit uz dzīvi ir apmetušies gandrīz 8000 iedzīvotāju, kam ir dota iespēja sūtīt savus bērnus izglītības iestādēs Milzkalnē, Smārdē, Lapmežciemā un Engurē, pēc tautas skaitīšanas datiem iedzīvotāju skaists Engures novadā pēdējos desmit gados ir palielinājies.
Lapmežciema pagasts stiepjas gar Rīgas jūras līci 49,1 km. Pagastā dzīvo 2472 iedzīvotāji, apdzīvotības blīvums 50,3 cilvēki/km², pašvaldībā atrodas 5 ciemi: Lapmežciems, Bigauņciems, Ragaciems, Antiņciems, Čaukciems. Teritorija robežojas ar Jūrmalas pilsētu, Smārdes un Engures pagastiem. 100 % Lapmežciema pagasta teritorijas ietilpst Ķemeru nacionālajā parkā, teritorijā atrodas arī Kaņiera ezers.
Lapmežciema pagastā ir attīstīta zvejniecība un zivju apstrāde, mazumtirdzniecība, tūrisms.
Lapmežciema pagastā darbojas Lapmežciema muzejs, tautas nams, bibliotēka un sporta halle. Pagastā ir pasta nodaļa, vairāki veikali un kafejnīcas, frizētavas, doktorāts, aptieka. Tautas namā notiek pašdarbības kolektīvu nodarbības, dažādi koncerti un pasākumi. Sporta hallē – nodarbības un starpnovadu sacensības basketbolā, volejbolā un futbolā.
Reizi mēnesī tiek izdota Engures novada avīze „Engures novada ziņas”, kuras iedzīvotājiem sniedz visaptverošu informāciju par Engures novada dzīvi. Avīze ir bezmaksas, to par brīvu piegādā novada iedzīvotājiem. Liela daļa Lapmežciema pagasta iedzīvotāju strādā Jūrmalā un Rīgā. Daudz jauniešu ir izbraukuši strādāt uz ārzemēm. Tomēr ir arī ģimenes, kuras Lapmežciemā atgriežas no ārzemēm. Pēdējo gadu laikā daudz tiek plānots un paveikts pagasta vides labiekārtošanā – izveidotas gājēju ietves ar apgaismojumu diennakts tumšajā laikā, veikta estrādes un parka rekonstrukcija, tiek asfaltēti pagasta ceļi; kā arī tiek veikti dažādi citi darbi, lai Lapmežciema pagasta iedzīvotāji savā pagastā justos droši un labi.

1.7. Skolas īpašie piedāvājumi.

Skolā tiek piedāvātās fakultatīvās nodarbības sportā 2.klasei, krievu valodā 5.klasei. 1.-4. klašu skolēniem ir nodrošinātas nodarbības pagarinātās dienas grupā. Pateicoties tam, ka Lapmežciema pamatskolu pirmsskolas izglītības programmā apmeklē bērni no 2 gadu vecuma, ir laba sadarbība starp pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, tiek nodrošināta pēctecība, pārejot uz pamatizglītības programmu. Skolas psihologs vada konsultācijas karjeras izglītībā. Ar 2017./2018. mācību gadu skolā tiek pievērsta īpaša uzmanība, sniedzot atbalstu skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības.
2017./2018.m.g. skola piedāvā daudzpusīgas interešu izglītības programmas: koris (1.-4. kl.), koris (5.-9. kl.), tautas deja (1.-2. kl.), tautas deja (3.-6.kl.), tautas deja (5.-9.kl.), sporta pulciņš, keramikas pulciņš, tekstilmākslas pulciņš, dzīvesziņas pulciņš (Lapmežciema 654. mazpulks), žurnālistikas pulciņš, skatuves runas pulciņš. Skolēniem tiek dota iespēja iesaistīties Tukuma, Engures un Jaunpils novadu, kā arī valsts mēroga olimpiādēs, konkursos, skatēs un pasākumos. Skolas apkārtne ir apzaļumota un regulāri sakopta, iekārtots rotaļu laukums.

1.8. Skolas finansiālais nodrošinājums mācību procesam.

Atsevišķas būtiskākās budžeta pozīcijas 2015.gads
(EUR)
2016.gads
(EUR) 
2017.gads
(EUR)
Atalgojums pedagogiem un darba devēja VSAOI (valsts budžeta mērķdotācija) 180408 197414 225783
Atalgojums pedagogiem un darba devēja VSAOI (pašvaldības finansējums) 53460 58345 71564
Finansējums darbinieku kursu, semināru apmeklēšanai u.c. kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem 698 239 1026
Finansējums dalības maksām, balvām labākajiem skolēniem 205 395 376
Biroja preces 2979 2916 3330
Inventārs  10525 10228 10835
Mācību līdzekļi un materiāli 7376 5888 5223
Mācību grāmatas (valsts finansējums) 1677 2249 2000
 Mācību grāmatas (pašvaldības finansējums) 1265 744 744
Datortehnika  4641 6489 3624
Transporta kompensācijas skolēniem 303 291 224
Citi būtiski kapitālieguldījumi (telpu remonti)  14812 34227 46389

2. Skolas darbības pamatmērķi.

Lapmežciema pamatskolas vīzija ir mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde, kuras darbība ir orientēta uz katra bērna attīstību.

Lapmežciema pamatskolas darbības pamatprincipi: līdzatbildība, sadarbība un izaugsme.

Lapmežciema pamatskolas mērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu bērniem un skolēniem pieejamā izglītības vidē; nodrošinot valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Lapmežciema pamatskolas darba galvenie uzdevumi ir:
• īstenot licencētās izglītības programmas, ievērojot bērnu un skolēnu individuālās attīstības īpatnības;
• patstāvīgi organizēt un īstenot izglītības procesu; izvēloties kompetenču jeb lietpratības pieejā pamatotas mācību darba metodes un formas;
• racionāli izmantot finanšu, materiālos un personāla resursus;
• patstāvīgi un radoši īstenot interešu izglītības programmas;
• sadarbībā ar skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem un skolēnu vecākiem izstrādāt iestādes iekšējos normatīvos aktus;
• konstruktīvi sadarboties ar pašvaldību un tās institūcijām;
• sadarboties ar skolēnu vecākiem.

Izglītības iestādes darbības pamatjomas, prioritātes un uzdevumi.

Pamatjoma Mācību saturs
Prioritāte Individuālo mācību vielas apguves plānu un metodisko materiālu izstrādes pilnveidošana.
Uzdevumi 1. Pilnveidot individuālo mācību plānu izstrādi skolēniem ar mācīšanās grūtībām un skolēniem ar paaugstinātu attīstības līmeni.
2. Turpināt nodrošināt iespēju skolotājiem dalīties pieredzē ar izstrādātajiem metodiskajiem darba materiāliem un tālākizglītības kursos gūto pieredzi.

Mācību kabineti skolā ir aprīkoti ar interneta pieslēgumu un datoriem; tajos ir uzstādītas interaktīvās tāfeles. Divi mācību kabineti ir aprīkoti ar skārienjūtīgiem lielformāta ekrāniem.
Dabaszinību, ģeogrāfijas, ķīmijas, fizikas, bioloģijas, matemātikas, svešvalodu, latviešu valodas, vēstures mācību priekšmetu skolotāji savā darbā izmanto elektroniskos mācību materiālus priekšmeta satura īstenošanā. Skolotāji radoši savā darbā izmanto jaunākās IKT tehnoloģijas.
Skolotāji kopā ar skolas administrāciju ir izvērtējuši mācību darba burtnīcu nepieciešamību mācību priekšmetā. Izvērtējuma rezultātā daļa no darba burtnīcām tika aizstātas ar citiem mācību materiāliem.
Katru gadu mācību priekšmetu skolotāji pārskata un iesniedz priekšlikumus materiālās bāzes papildināšanai un uzlabošanai mācību kabinetos, klasēs un grupu telpās.

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās
Prioritāte Skolēna un skolotāja pozitīva sadarbība mācību procesā, realizējot kompetenču jeb lietpratības pieeju.
Uzdevumi  1. Iepazīties ar mācību un metodiskajiem materiāliem mācību priekšmetos atbilstoši kompetenču jeb lietpratības pieejai.
2. Organizēt izglītības procesu, pamatojoties uz aktīvu visu skolēnu līdzdarbību un līdzatbildību

2016./2017. mācību gadā skolā sākām izmantot elektronisko izglītības procesa organizācijas formu „E-klase”. Uzsākot darbu ar „E-klasi”, skolotājiem tika organizēti tālākizglītības kursi.
“E-klasē” skolotāji regulāri ievada skolēnu ikdienas mācību sasniegumu vērtējumus, un vecākiem ir pieejama informācija par sava bērna sekmēm, kavējumiem, patstāvīgajiem darbiem, mācību vielu – tēmām mācību priekšmetā. Skolēnu mācību sasniegumu dinamiku skolotāji apkopo un izvērtē divas reizes mācību gadā.
Vienu reizi mēnesī klases audzinātāji izdrukā no „E-klases” žurnāla savas klases sekmju izrakstus, ielīmē tos dienasgrāmatā. Saziņai ar vecākiem tiek izmantota skolēnu dienasgrāmata. Nepieciešamības gadījumā uz individuālu sarunu ar klases audzinātāju un priekšmeta skolotāju tiek aicināti skolēni kopā ar vecākiem.

Pamatjoma Skolēnu sasniegumi
Prioritāte  Skolēnu mācīšanās prasmju un sasniegumu izaugsme ikdienas darbā.
Uzdevumi  1. Regulāri atspoguļot un analizēt skolēnu sasniegumus, izaugsmes dinamiku mācību darbā.
2. Turpināt nodrošināt iespēju skolēniem individuāli konsultēties pie mācību priekšmetu skolotājiem un atbalsta personāla; īpašu uzmanību veltot skolēniem ar papildus izglītības vajadzībām.

Katru gadu tiek apkopota un izvērtēta 3., 6., 9., klašu skolēnu mācību sasniegumu dinamika semestrī, gadā, valsts pārbaudes darbos. Šī dinamika katrā klasē ir atkarīga no skolēnu ieguldījuma ikdienas mācību darbā. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu attiecīgo pamatskolu grupā Lapmežciema pamatskola gadskārtēji saņem Tukuma novada Izglītības pārvaldes Pateicības rakstu par augstiem skolēnu sasniegumiem novada, reģiona un valsts olimpiādēs.
Skolotāji un skolas administrācija regulāri informē un palīdz skolēniem sagatavoties mācību priekšmetu olimpiādēm, dažādiem konkursiem, sacensībām, projektiem.

Pamatjoma Atbalsts skolēniem
Prioritāte  Atbildības veicināšana par savu rīcību, mācību darba rezultātiem.
Uzdevumi  1. Iesaistīt skolēnus un skolotājus iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē, pilnveidošanā, kā arī tajos definēto normu ievērošanā.
2. Turpināt karjeras izglītības integrāciju skolas izglītības procesā (mācību stundās, ārpusklases pasākumos).

Izstrādāta „Kārtība, kādā tiek organizēti atbalsta pasākumi Lapmežciema pamatskolā”. Tiem skolēniem, kuriem ir noteikti atbalsta pasākumi, skolotāji ir izstrādājuši individuālos mācību plānus.
Tiek organizētas individuālās pārrunas ar skolēnu un viņa vecākiem.
Skolas psihologs un logopēds strādā ar bērniem un skolēniem, kuriem ir papildus izglītības vajadzības; kā arī konsultē skolotājus šajā darbā.

Pamatjoma Skolas vide
Prioritāte  Sakārtota darba vide, labvēlīga mikroklimata skolā nodrošināšana.
Uzdevumi  1. Turpināt veicināt skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par skolu; organizējot kopīgus pasākumus.
2. Organizēt praktiskas apmācības, kā rīkoties ekstremālu situāciju un evakuācijas gadījumā.
3. Regulāri veikt skolēnu un skolas darbinieku iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem.

Skolēni kopā ar skolotājiem rūpējas par kārtību klašu telpās, rudenī un pavasarī iesaistās skolas apkārtnes sakopšanas pasākumos.
Gandrīz katru mēnesi skolas mācību un ārpusklases darbs tiek atspoguļots „Engures novada ziņās”. Skolotāji, kuri bija atbildīgi par kādu no skolā notikušajiem pasākumiem, sagatavo publikācijas. Aktīvi skolā darbojas žurnālistikas interešu izglītības pulciņš, izdodot skolas avīzi.
Skolēnu vecāki kopā ar saviem bērniem aktīvi iesaistās daudzveidīgās skolas aktivitātēs – kopīgās mācību ekskursijās, pārgājienos, ģimenes dienā. Apsveicama vecāku līdzdalība, gatavojoties dažādiem skolas pasākumiem; kā arī piedaloties un palīdzot skolotājiem kopīgo pasākumu norisē, piemēram, deju kolektīva un skolas kora piedalīšanās novada, reģiona un valsts līmeņa pasākumos.

Pamatjoma Skolas resursi
Prioritāte  Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un racionāla izmantošana.
Uzdevumi  1. Turpināt iesaistīt skolas darbiniekus finanšu līdzekļu plānošanā, piesaistē un sadalē.
2. Izstrādāt skolas budžeta pieprasījumu atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm.

Mācību priekšmetu kabinetu un klašu telpas ir aprīkotas ar datoriem
Veikti remontdarbi visos skolas kabinetos, klasēs, grupu telpās; kur tas nepieciešams.
Kapitāli izremontēts skolas pārtikas – ēdināšanas bloks pamatskolā un pirmsskolā.

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Prioritāte Skolas darba pašvērtēšanas organizēšana.
Uzdevumi 1. Organizēt skolas darba pašvērtēšanu.
2. Izstrādāt skolas attīstības plānu.

Ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi saskaņoti Iekšējie noteikumi “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība”. 15 pedagogi no Lapmežciema pamatskolas ir pauduši vēlmi pretendēt uz 1.kvalitātes pakāpi vai 2.kvalitātes pakāpi; kuru novērtēšana tiks organizēta 2017./2018.m.g. II semestrī.

Atbilstoši izmaiņām likumdošanā ir izstrādāti vai pārskatīti skolas iekšējie normatīvie dokumenti.

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.

Kritērijs Rekomendācija Veiktie pasākumi/ darbi rekomendāciju izpildē
1. Mācību saturs: Iestādes īstenotās izglītības programmas. Izstrādāt Kārtību, kā skolā notiek mācību priekšmetu programmas sastāvdaļas – mācību satura apguves secība un apguvei paredzētais laiks kārtējam mācību gadam (mācību priekšmetu tematiskie plāni) apstiprināšana. Kārtība kā skolā notiek mācību priekšmetu programmas sastāvdaļas – mācību satura apguves secība un apguvei paredzētais laiks kārtējam mācību gadam (mācību priekšmetu tematiskie plāni) apstiprināšana noteikta Lapmežciema pamatskolas pedagogu metodisko komisiju darbības reglamentā.
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. Papildināt un precizēt Lapmežciema pamatskolas iekšējos noteikumus „Kārtība, kādā Lapmežciema pamatskolā vērtē izglītojamo mācību sasniegumus” ar skaidrojumiem, kas nodrošinātu visiem skolas pedagogiem vienādu izpratni par pārbaudes darbu klasifikāciju un uzskaiti klases elektroniskajā žurnālā. „Kārtība, kādā Lapmežciema pamatskolā vērtē izglītojamo mācību sasniegumus” papildināta ar skaidrojumiem, kas nodrošina visiem skolas pedagogiem vienādu izpratni par pārbaudes darbu klasifikāciju un uzskaiti klases elektroniskajā žurnālā.
 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā. Izstrādāt karjeras izglītības programmu.
Noteikt ar direktora rīkojumu karjeras izvēles konsultantu, norādot konsultanta darbības principus un saturu.
Izstrādāta karjeras izglītības programma.
Karjeras izglītības darbu skolā koordinē direktora vietniece izglītības jautājumos sadarbībā ar psihologu un metodisko komisiju vadītājiem.
 6.2.Personālresursi.  Nodrošināt MK noteikumu Nr. 363 no 2013.gada 2. jūlija „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību” ievērošanu.  Nodrošināta MK noteikumu Nr. 363 no 2013.gada 2. jūlija „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību” ievērošana attiecībā uz visiem skolas pedagogiem.
 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība.  Aktualizēt, izmantojot novada izglītības pārvaldes jurista konsultācijas, iekšējos normatīvos dokumentus atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām.    Iekšējie normatīvie dokumenti skolā tiek kārtoti atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām.
 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība. Izveidot profesionālu, rīcībspējīgu un saliedētu vadības komandu.  Skolā izveidota un darbojas profesionāla, rīcībspējīga un saliedēta vadības komanda, kas sastāv no skolas direktora, direktora vietnieka izglītības jautājumos un direktora vietnieka saimniecības jautājumos.
7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība.  Izstrādāt metodiskā darba sistēmu, kurā ir vienota skolas vadības un metodisko komisiju pieeja skolas darbības jomu pašvērtējumā noteikto attīstības vajadzību realizācijā. Vienota metodiskā darba sistēma noteikta Lapmežciema pamatskolas pedagogu metodisko komisiju darbības reglamentā un izglītības iestādes darba kārtības noteikumos.

4. Skolas sasniegumu vērtējums visās pamatjomās.

4.1. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Mācību saturs”.

Skolas īstenotās izglītības programmas.

Skolas īstenoto izglītības programmu atbilstība licencētajām programmām.
Lapmežciema pamatskola īsteno divas izglītības programmas – pamatizglītības programmu (izglītības programmas kods: 21011111) un vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods: 01011111).
Lapmežciema pamatskolā skolotāji strādā pēc VISC izstrādātajiem mācību priekšmetu programmu paraugiem, kas atbilst licencētajām izglītības programmām. Skolotāji pārzina sava mācību priekšmeta saturu, realizē to atbilstoši programmu prasībām.
Atbilstīgi izglītības programmas paraugplānam un licencētajai izglītības programmai, izveidots pedagogu tarifikācijas un mācību stundu saraksts. Mācību stundu saraksts ir pieejams informatīvajos stendos skolā, skolas mājas lapā, sociālajā tīklā E-klase.
Katra klases audzinātāja īstenotais darba plāns atbilst skolas licencētās izglītības programmā paredzētajām tēmām, kā arī skolas izstrādātajai audzināšanas darba programmai.

Mācību priekšmetu standartu pārzināšana.
Skolotāji zina mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formu un kārtību. Skolā ir izstrādāta kārtība skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai, kas atbilst noteikumiem par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. Ar vērtēšanas kārtību ir iepazinušies visi skolotāji un mācību procesā to ievēro.

Skolotāju darba plānojums.
Atbilstīgi mācību priekšmetu programmām, skolotāji plāno mācību satura apguves secību, tēmu apguvei paredzēto laiku, vērtēšanas formas. Mācību priekšmetu skolotāji sastāda un realizē individuālos plānus skolēniem, kuriem saskaņā ar skolas pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, skolas direktora rīkojumu ir noteikti atbalsta pasākumi mācību procesā. Atbalsta pasākumi tiek nodrošināti skolēniem ar mācīšanās grūtībām; skolēniem, kuri vairākus gadus ieguvuši izglītību ārzemēs un atkal uzsākuši mācības mūsu skolā; skolēniem, kuri pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā. Sastādot individuālos plānus, priekšmetu skolotāji sadarbojas ar psihologu, logopēdu un klašu audzinātājiem. Skolotāji mērķtiecīgi plāno darbu ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem ar grūtībām mācībās.
Skolā katru gadu ir izstrādāts individuālo/grupu nodarbību darba grafiks. Tas ir pieejams informatīvajos stendos skolā, skolas mājas lapā, kā arī katra skolēna dienasgrāmatā. Skolotāji izmanto skolas piedāvātās iespējas individuālajam darbam ar skolēniem un atbalsta personāla konsultācijas (logopēds, psihologs, skolas medmāsa).
Skola nodrošina fakultatīvās nodarbības krievu valodā 5.klasei, sportā 2.klasei
Skolēni mācību vielas sekmīgai apguvei pilnībā tiek nodrošināti ar mācību literatūru. Mācību priekšmetu skolotāji stundās piedāvā papildliteratūru. Visos mācību kabinetos ir pieejams dators ar interneta pieslēgumu. Tas atvieglo skolotāju darbu pie mācību satura plānošanas: nodrošina piekļuvi interneta resursiem, priekšmetu standartiem, programmām, mācību materiāliem, iespēju veikt korekcijas sastādītajos mācību priekšmetu tematiskajos plānos, veikt ierakstus sociālajā tīklā E-klase, kā arī sazināties ar skolēniem un vecākiem. Skolas administrācijai ir iespēja ērtāk pārraudzīt realizētā mācību satura atbilstību izglītības programmai, skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu, kavējumu uzskaiti, skolēnu sasniegumus un to analīzi. Daudzi mācību kabineti skolā ir aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm vai interaktīvajiem ekrāniem, tas nodrošina iespēju mācību darbā izmantot interaktīvos materiālus dabaszinību mācību priekšmetos, matemātikā, vēsturē, latviešu valodā, krievu valodā un citos, kuros šie materiāli ir pieejami. Skolā arī ir pieejams pārnēsājams projektors un ekrāns, to iespējams izmantot prezentācijām mācību priekšmetos.

Mācību satura apguvei paredzētā laika plānojums.
Mācību satura īstenošanai laika sadalījums ir optimāls, lai skolēniem būtu iespēja sasniegt viņu spējām atbilstošus rezultātus.
Atbalsts skolotājiem mācību priekšmeta programmas izvēlē/izstrādē.
Skolas metodiskajās komisijās izvērtē mācību priekšmetu programmas. Skolotājiem ir iespēja iepazīties ar izmaiņām mācību priekšmetu saturā gan skolas metodisko komisiju sanāksmēs; gan apmeklējot kursus un seminārus. Skolas administrācija koordinē un nodrošina nepieciešamo atbalstu metodisko komisiju darbā (nodrošina ar nepieciešamajiem dokumentiem, iespēju izmantot skolā pieejamos resursus, veicina dažādu mācību priekšmetu skolotāju sadarbību).

Stiprās puses:
• mācību priekšmetu satura apguves plānojums ir piemērots skolas izglītības programmu īstenošanā;
• mācību satura plānojums atbilst programmu paraugiem, tas tiek uzlabots, koriģēts atbilstoši katras klases skolēnu spējām un individuālajām vajadzībām;
• skola nodrošina fakultatīvās nodarbības svešvalodā (krievu valodā);
• skolotāji nodrošina atbalsta pasākumus skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības un talantīgajiem skolēniem, sekmīgi sagatavojot tos dalībai olimpiādēs un konkursos;
• visi pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus.

Tālākās attīstības vajadzības:
• plānot resursus, lai pēc iespējas pilnīgāk nodrošinātu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamos mācību līdzekļus;
• pilnveidot individuālo mācību vielas apguves plānu izstrādi.

4.2. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās”.
Mācīšanas kvalitāte.

Mācību metožu un mājas darbu izvēle.
Skolā darbojas četras metodiskās komisijas – „Pirmsskolas” metodiskā komisija, „Sākumskolas” metodiskā komisija, „Pamatskolas” metodiskā komisija, „Klašu audzinātāju” metodiskā komisija. Metodisko komisiju darbu koordinē direktora vietniece izglītības jomā. Skolas metodiskās komisijas atbilstīgi mācību priekšmetu saturam ir izstrādājušas mācīšanas uzdevumus, audzināšanas darba uzdevumus. Mācību stundās skolotāji pielieto daudzveidīgas mācību metodes. Skolotāji dažādo mācīšanās metodes, lai strādātu gan ar tiem skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, gan ar talantīgākajiem. Mācību stundās vērojama laba sadarbība starp skolēniem un skolotājiem. Metodiskās komisijas analizē izmantoto mācību metožu efektivitāti. Skolotāju darba pieredze tiek izmantota mācību darba pilnveidošanā. Skolotāji metodiskajās komisijās izveido pārbaudes darbus mācību priekšmetos, veic pašvērtējumu, analizē savu darbu un izmanto turpmākā mācību darba uzlabošanai. Klašu telpu iekārtojums dod iespēju izmantot jaunākās tehnoloģijas.
Skolotāji ievēro skolas licencētajā programmā noteikto skolēniem patstāvīgi veicamo darbu kopējo apjomu.

Mācību procesa saikne ar reālo dzīvi.
Atbilstīgi pamatizglītības standartam mācību vielas saturs ir saistīts ar mūsdienu aktualitātēm, paredzot saikni ar reālo dzīvi; iesaistot skolēnus daudzveidīgā praktiskā darbībā. Atbilstoši mācību priekšmetu standartos noteiktajām prasībām un skolas materiāli tehniskajam nodrošinājumam, skolotāji organizē praktiskos un laboratorijas darbus dabaszinību priekšmetos. Skolā ir noteikta kārtība mācību ekskursiju organizēšanai. Skolā ir noteikta kārtība projektu darbu organizācijā, izvērtēšanā. Skola piedalās vietējās vides saglabāšanas un sakopšanas projektos.

Skolotāja stāstījuma un skaidrojuma kvalitāte.
Lielākā daļa skolotāju skolēniem saprotami izskaidro stundas mērķus un uzdevumus. Atbilstīgi mācību stundas plānojumam, skolotāji iesaista skolēnus diskusijās un uzklausa viņu viedokli, rosina skolēnus strādāt mērķtiecīgi, atbilstīgi savām spējām.
Lielākā daļa skolēnu saprot skolotāju izvirzītās prasības un mācīšanas mērķus. Skolotāji atbalsta skolēnus un palīdz risināt mācību darba problēmas. Skolotāji konsultē skolēnus gan konsultāciju laikā, gan individuāli.

Skolotāju un skolēnu dialoga kvalitāte.
Analizējot mācību stundu vērošanas materiālus, var secināt, ka skolotāji prasmīgi veido un vada dialogu ar skolēniem. Tā kā klasēs ir neliels skolēnu skaits, tad mācību darbā pārsvarā tiek iesaistīti visi skolēni. Skolotāji mudina skolēnus izmantot dažādas darba metodes. Mācību stundu laikā skolēni droši var izteikt savas domas un prasīt padomu skolotājam. Arī skolotāji uzskata, ka skolēni vajadzības gadījumā labprāt lūdz palīdzību skolotājam.

Mācīšanās kvalitāte.
Skolēnu mācību darba organizācija.
Skolēnu mācību darba organizācija ir atbilstīga skolas nolikumam un realizētajām izglītības programmām. Skolēniem mācību darbā ir iespēja saņemt individuālas skolotāju konsultācijas. Ar konsultāciju grafiku ir iepazīstināti skolēni un viņu vecāki. Skolotāji rosina skolēnus strādāt mērķtiecīgi, veido motivāciju mācīties. Skolotāji mācību stundās izmanto mācību metodes, kuras dod iespēju labāk apgūt mācību vielu. Katru gadu skolai ir ļoti labi sasniegumi Tukuma, Jaunpils un Engures novadu mācību priekšmetu olimpiādēs.
Skolā ir noteikta kārtība skolēnu iespējai izmantot bibliotēku, informātikas kabinetu. Skolā sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra skolēna mācību sasniegumiem. Skolēni zina darba organizāciju klasē, iespējas izmantot klasē esošos materiālus. Mācību stundās ir labvēlīgs mikroklimats, kas veicina mācīšanās procesu. Skolas darba grafiks nodrošina telpas individuālajam mācību darbam.

Skolēnu izaugsmes analīze.
Skolā ir izveidota skolēna izaugsmes dinamikas datu bāze, kurā apkopo skolēna mācību sasniegumus. Katrai klasei ir izveidota datu bāze, kuru skolotāji regulāri papildina. Katram mācību priekšmeta skolotājam ir izveidota skolēna izaugsmes datu bāze savā mācību priekšmetā. Šo informāciju analizē un analīzes rezultātus izmanto mācību un audzināšanas procesā.
Skolēni veic sava darba pašvērtējumu.

Skolēnu līdzdalība mācību procesa norisē.
Lielākā daļa skolēnu aktīvi iesaistās mācību stundu darbā, prot strādāt individuāli un grupās. Lielākā daļa skolēnu ir sagatavojušies mācību stundām, ir veikti mājas darbi. No tā varam secināt, ka skolēni prot plānot laiku mājas darbu un citu mācību uzdevumu izpildei. Skolēni mācību uzdevumu veikšanai prot izmantot bibliotēkas un informātikas kabineta resursus. Lielākā daļa skolēnu rūpējas par savu darba vietu, tomēr atsevišķiem skolēniem vērojama pavirša attieksme pret skolas inventāru un mācību grāmatām.
Skola regulāri uzskaita un analizē skolēnu kavējumus. Atsevišķi skolēni neattaisnoti kavē mācību stundu sākumu, mācību stundas un pasākumus. Skola risina neattaisnoto kavējumu problēmu, ir izveidota sistēma šajā jomā.
Ne visi skolas skolēni mācās atbilstoši savām spējām, neliela daļa skolēnu piedāvātās konsultācijas apmeklē reti.

Skolēnu sadarbība mācību procesā.
Skolēni palīdz viens otram mācīšanās procesā. Viņi prot strādāt grupās, pa diviem vai trijiem, sadalot darba pienākumus, veic projektu darbus. Vairākums skolotāju uzskata, ka skolēni veiksmīgi sadarbojas mācību procesā.

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.

Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte.
Skolotāji sistemātiski vērtē skolēnu mācību darbu, ievērojot valstī noteikto kārtību. Skolotāji plāno pārbaudes darbu biežumu balstoties uz paraugprogrammu tēmu sadalījumu, ievērojot skolēnu izaugsmes dinamiku. Skolotāji metodisko komisiju ietvaros regulāri dalās pieredzē, apgūst jaunas darba metodes, mācību materiālus un idejas. Skolotāji izmanto interneta resursus pārbaudes darbu veidošanā. Vērtējumi tiek fiksēti elektroniskajā žurnālā E-klase, skolēnu sekmju kopsavilkuma žurnālos. Daudzi skolotāji izmanto “Uzdevumi.lv” pārbaudes darbu paraugus. Skolā ir izstrādāta kārtība skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai, kur noteiktas vienotas prasības vērtēšanā un ierakstiem E-klases žurnālā.
Lai sabalansētu skolēnu slodzi, skolā tiek veidots pārbaudes darbu grafiks. Grafiks tiek izvietots priekšmetu kabinetu stendos, skolas mājas lapā. Skolēniem un vecākiem tiek skaidrota vērtēšanas kārtība. Skolēniem izskaidroti pārbaudes darbu noteikumi. Vairākums skolēnu uzskata, ka vērtējums ir pozitīvs stimuls mācību darbam. Skolotāji izmanto vienotas un atbilstošas vērtēšanas metodes, tās atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmetu specifikai. Skolēni ir informēti par vērtēšanas kārtību katrā mācību priekšmetā, vērtēšana ir sistemātiska. Lielākai daļai skolotāju pārbaudes darbos ir iekļauts skolēnu pašvērtējums. Mācību priekšmetu skolotāji analizē zema mācību sasnieguma līmeņa cēloņus un plāno izaugsmes iespējas skolēniem individuāli. Reizi mēnesī par mācību sasniegumiem skolēni un vecāki tiek informēti ar sekmju izrakstu, kurš tiek izdrukāts no elektroniskā žurnāla „E-klase” un ielīmēts skolēna dienasgrāmatā.

Vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu izmantošana.
Skolā ir noteikta kārtība mācību sasniegumu vērtējumu uzskaitei. Tās ievērošanu kontrolē direktora vietniece izglītības jomā.
Vērtēšanas procesā iegūto informāciju analizē un izmanto mācību procesa pilnveidošanai.

Sadarbība ar vecākiem.
Informācijas apmaiņa ar vecākiem par skolas darbu.
Skola sistemātiski, plānveidīgi un vispusīgi informē skolēnu vecākus par skolas darbu. Vecākiem sniegtā informācija ir regulāra un savlaicīga. Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai: notiek Skolas Padomes sēdes, klašu vecāku sapulces, skolēnu vecāku kopsapulces, vecāku dienas, individuālas pārrunas, mazās pedagoģiskās padomes sēdes ar vecāku piedalīšanos. Vecāki tiek informēti par skolā paredzamajiem pasākumiem, skolas darba režīmu, mājas darbu sistēmu, vērtēšanu, valsts pārbaudes darbu kārtošanas procedūru. Par mācību un ārpusstundu darbu skola reizi mēnesī sniedz informāciju novada avīzē „Engures novada ziņas”. Skola rūpējas, lai skolēnu dienasgrāmatas būtu sakārtotas un vecāki saņemtu regulāru informāciju par sava bērna mācību sasniegumiem, mācību stundu apmeklējumu, uzvedību, skolas pasākumiem. Vecāki var izteikt priekšlikumus par skolas darba uzlabošanu Skolas Padomē, kā arī klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem vai ievietot priekšlikumus izveidotajā „Ierosinājumu un priekšlikumu pastkastītē”. Iepriekšējā mācību gadā ir uzsākts darbs pie skolas mājas lapas izveides. Mājas lapā katram vecākam ir pieejama informācija par mācību un ārpusstundu darbu skolā, aktualitātēm. Klašu audzinātāju darba plānos ir noteikta sadarbība ar vecākiem. Ieraksti par tikšanos ar vecākiem tiek veikti arī elektroniskajā žurnālā „E-klase”. Vecāki informē klases audzinātāju, ja bērnam nepieciešama palīdzība vai atbalsts. Skola regulāri atjauno kontaktinformāciju saziņai ar skolēnu vecākiem.

Informācija vecākiem par skolēnu sasniegumiem.
Vecākiem sniegtā informācija par skolēnu sasniegumiem ir savlaicīga, saprotama, lietderīga un konfidenciāla. Tā parāda gan mācību sasniegumus, gan uzvedību un attieksmi pret mācību darbu. Individuālajās tikšanās skolēnu vecāki saņem informāciju par bērnu izaugsmi. Skola (klases audzinātājs vai priekšmeta skolotājs) konsultējas ar skolēnu vecākiem, ja bērnam nepieciešama logopēda vai psihologa atbalsts.

Pasākumi vecākiem.
Skola organizē vecāku sapulces un vecāku dienas abpusēji piemērotā laikā. Vecāku izglītošana notiek atbilstoši vecāku interesēm un aktualitātēm izglītības sistēmā. Vecāku apmeklējumi tiek reģistrēti vecāku sapulču un individuālo sarunu protokolos. Nepieciešamības gadījumos skola organizē skolēnu mājas apmeklējumus, sniedz vecākiem nepieciešamo informāciju kā atbalstīt bērnu mācīšanās procesā.

Stiprās puses:
• priekšmetu skolotāji labi pārzina mācāmo vielu, prot mērķtiecīgi izskaidrot un ieviest darbā mūsdienīgas mācību metodes;
• ir izveidota skolēnu izaugsmes dinamikas datu bāze mācību priekšmetos;
• skolotāji atbalsta skolēnus, palīdz risināt radušās problēmas, uzklausa un ņem vērā skolēnu viedokli;
• skolā ir noteikta kārtība mācību sasniegumu vērtēšanā;
• pārbaudes darbu grafiks tiek izstrādāts katra semestra sākumā, ievērojot pieļaujamo pārbaudes darbu skaitu dienā;
• laba sadarbība ar vecākiem.

Tālākās attīstības vajadzības:
• motivēt skolēnus un veidot izpratni par mācību darbu un atbildību par tā rezultātu;
• turpināt darbu pie mācību kabinetu labiekārtošanas;
• rosināt visus skolotājus izmantot mūsdienu modernās tehnoloģijas mācību procesā.

4.3. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Skolēnu sasniegumi”.

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā.
Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē un datu glabāšanā. Skolā ieviests “E-klases” žurnāls, kas atvieglo pedagogu darbu skolēnu mācību sasniegumu uzskaitē un analīzē. Tiek veikta skolēnu mācību sasniegumu dinamikas fiksēšana; skola uzskaita un analizē katra skolēna standarta prasmju apguves līmeni katrā mācību priekšmetā. Ikviena skolēna mācību sasniegumi tiek analizēti pirmā semestra un mācību gada noslēgumā. 1. semestra beigās tiek izvērtēts darbs ar skolēniem, kuri saņēmuši nepietiekamus vērtējumus, tiek plānots darbs 2. semestrim. Tiek plānota turpmākā rīcība un atbalsts skolēniem. Skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā tiek analizēti metodisko komisiju sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, klašu vecāku sapulcēs un individuālajās sarunās ar vecākiem. Iegūtā informācija tiek izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai; kā arī tiek atspoguļota mācību gada darba izvērtējumā.
Apkopojot skolēnu mācību sasniegumus ikdienas darbā, tiek aprēķināti mācību priekšmetu apguves līmeņi procentos visos mācību priekšmetos pa klašu grupām.
Trīs gadu garumā visos mācību priekšmetos dominē optimāls un augsts mācību satura apguves līmenis visās klašu grupās. Ar katru mācību gadu samazinās to skolēnu skaits, kuri ieguvuši nepietiekamu vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem, kā arī vispār samazinās nepietiekamo vērtējumu skaits.

Skolēnu vidējie gada vērtējumi 2016./2017.m.g.

Klase Izgl. skaits Nepietiekams (1-3 balles) % Pietiekams (4-6 balles) % Optimāls (6-8 balles) % Augsts (9-10 balles) % A+O (6-10 balles) %
1.-3.kl. 46 1 2,2% 12 26,1% 31 67,4% 2 4,3% 33 72%
4.-6.kl. 51 0 0,0% 20 39,2% 31 60,8% 0 0,0% 31 61%
7.-9.kl. 30 1 3,3% 13 43,3% 16 53,3% 0 0,0% 16 53%
1.-9.kl. 127 2 1,6% 45 35,4% 78 61,4% 2 1,6% 80 63%

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos.

Lapmežciema pamatskola uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos. Salīdzina tos ar novadu skolu rezultātiem. Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti metodisko komisiju sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs. Skolā tiek pilnveidota sistēma valsts pārbaudes darbu analīzē.
Apkopojot skolēnu mācību sasniegumus valsts pārbaudes darbos, rezultāti tiek salīdzināti ar ikdienas sasniegumiem attiecīgajā mācību priekšmetā.
Salīdzinot ar skolēnu ikdienas sasniegumiem, valsts pārbaudes darbu rezultāti:
• 3. klasē – latviešu valodā un matemātikā ir augstāki;
• 6. klasē – latviešu valodā, matemātikā ir līdzvērtīgi, dabaszinībās ir zemāki;
• 9. klasē – latviešu valodā, vēsturē kopumā ir augstāki, matemātikā ir nenoturīga sasniegumu dinamika –2015./2016.m.g.- augstāki, 2016./2017.m.g.- līdzvērtīgi; arī angļu valodas eksāmena rezultāti uzrāda nenoturīgu dinamiku – 2015./2016.m.g.- zemāki, 2016./2017.m.g.-līdzvērtīgi; krievu valodas eksāmenu divus gadus izvēlējās kārtot tikai divi skolēni, līdz ar to nevar objektīvi salīdzināt skolēnu sasniegumus, 2016./2017.m.g. rezultāti krievu valodas eksāmenā ir līdzvērtīgi skolēnu ikdienas sasniegumu vērtējumiem.
Pēdējos divos mācību gados –2016./2017.m.g. un 2015./2016.m.g. nav nepietiekamo vērtējumu valsts pārbaudes darbos; skolēni nav ieguvuši nevienu nepietiekamu vērtējumu.
Analizējot valsts pārbaudes darbus, skolotāji konstatē sasniegumus, salīdzina ar attiecīgo mācību priekšmetu standartu prasībām, iegūtajiem skolēnu sasniegumiem mācību gada beigās, izvērtē atsevišķu uzdevumu, prasmju apguves līmeni, norāda turpmāko darbību, lai paaugstinātu rezultātus. Vērība tiek pievērsta katra skolēna individuālajam sniegumam. Iegūtā informācija tiek izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai, nākamā gada skolas uzdevumu izvirzīšanai.

Sasniegumi Valsts pārbaudes darbos 2016./2017.m.g.

Mācību priekšmets Klase Izglītojamo skaits Nepietiekams (1-3 balles) % Pietiekams (4-5 balles) % Optimāls (6-8 balles) % Augsts (9-10 balles) %
Latviešu valodas eksāmens 9. 7 0 0,00% 1 14,30% 4 57,10% 2 28,60%
Matemātikas eksāmens 9. 7 0 0,00% 4 57,10% 2 28,60% 1 14,30%
Angļu valodas eksāmens 9. 5 0 0,00% 0 0,00% 2 40% 3 60%
Krievu valodas eksāmens 9. 2 0 0,00% 1 50% 0 0,00% 1 50%
Vēstures eksāmens 9. 7 0 0,00% 2 28,60% 3 42,90% 2 28,60%

Stiprās puses:
• skolā tiek veikta skolēnu sasniegumu uzskaite un analīze, ar datiem iepazīstināti skolēni, vecāki;
• tiek plānota un pilnveidota individuālā palīdzība skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts mācību procesā;
• visos mācību priekšmetos kopumā dominē optimāls un augsts skolēnu mācību sasniegumu līmenis;
• valsts pārbaudes darbos pēdējo divu gadu laikā dominē optimāls un augsts skolēnu mācību sasniegumu līmenis.

Tālākās attīstības vajadzības:
• veicināt katra skolēna atbildību par savu mācību darbu, sekmējot apzinīgu darbu ikdienā un regulāru konsultāciju apmeklējumu;
• turpināt darbu pie informācijas par skolēnu sasniegumiem analīzes sistēmas izveides;
• uzlabot skolēnu ikdienas mācību sasniegumus, samazinot pietiekama līmeņa apguves procentu (2016./2017.m.g.rezultāti): 7.-9.kl. angļu valodā (30,0%), 6.-9.kl. krievu valodā (30,2%), 7.-9. kl. matemātikā (33,3%), 7.-9. kl. ģeogrāfijā (30,0%).

4.4. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Atbalsts skolēniem”.

Atbalsts skolēnu veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības jomā, drošības garantēšana.
Pasākumi skolēnu profilaktiskajā veselības aprūpē.
Skolā uz 0,8 likmi strādā medmāsa, kura apkopo vecāku un medicīnas darbinieku sniegto informāciju par skolēnu veselības stāvokli, seko līdzi skolēnu veselībai ikdienā. Nodrošina, lai klašu audzinātāji, sporta skolotāji būtu informēti par atsevišķu skolēnu veselības problēmām, zinātu kā rīkoties slimības saasinājuma gadījumos. Skolas medmāsa veic pirmsskolas audzēkņu un skolēnu profilaktiskās pārbaudes, par rezultātiem informē vecākus.
Traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumos skolēni griežas pie skolas medmāsas, klases audzinātājas vai priekšmeta skolotājs, pie kura būs mācību stunda.
Pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņas atrodas dabaszinību, fizikas-matemātikas, mājturības kabinetos, skolas ēdamzālē, skolotāju istabās. Aptieciņas saturu pārrauga skolas medmāsa.
Skolas medmāsa veic skolēnu un skolas darbinieku apmācību pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā.
Drošības pasākumi.
Skolā visiem pieejamā vietā ir evakuācijas plāns, informācija par iespējām sazināties ar palīdzības dienestiem. Mācību gada plānā tiek iekļauti pasākumi darba drošības jautājumos. Skolā ir izstrādātas darba drošības instrukcijas, ar kurām ir iepazīstināti skolēni un skolas darbinieki. Ir izstrādāts rīcības plāns ugunsgrēka gadījumos.
Skolā ir uzstādīta ugunsdrošības signalizācijas un dūmu detektori. 2012. gadā skolas teritorija tika ierobežota ar žogu. 2013. gada augustā drošai Talsu šosejas šķērsošanai pie skolas ir uzstādīts luksafors.
Drošības noteikumus aptverošas tēmas iekļautas klases audzinātāja stundās, skolēni tiek apmācīti, kā rīkoties bīstamās un ārkārtas situācijās. Skolēni zina, kā rīkoties ugunsgrēka trauksmes gadījumos, ir notikušas mācības ugunsgrēka trauksmes gadījumā.
Katru gadu skolā notiek tikšanās ar policijas darbiniekiem. Nepieciešamības gadījumā ir laba sadarbība ar pašvaldības policistiem.
Veiktie aptaujas rezultāti liecina, ka gandrīz visi vecāki uzskata, ka skola rūpējas par bērnu drošību skolā un tās apkārtnē.
Mācību stundu starpbrīžos skolotāji pēc sastādīta grafika dežurē. Tas nodrošina lielāku skolēnu pārredzamību un drošību.
Skolā strādā dežurants – garderobists, kas rūpējas, lai skolā neiekļūtu nepiederošas personas. Skolā vēl strādā dežūrapkopēja, kas pārredz svešu cilvēku ienākšanu skolā, par ko informē skolas administrāciju. Lapmežciema pagastā sociālā vide ir droša un nav bijuši gadījumi, kad sveši cilvēki bez iemesla apmeklētu skolu.

Psiholoģiskās un sociālās palīdzības nodrošinājums.
Klases stundās, individuālajās pārrunās ar skolēniem un viņu vecākiem ir apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Šī informācija tiek efektīvi izmantota atbalsta sniegšanai skolēniem. Skolā ir psihologs, kurš palīdz risināt dažādas problēmsituācijas skolēniem, skolotājiem. Ir laba sadarbība ar pašvaldības sociālo dienestu, kā rezultātā ir iespējams nekavējoši sniegt atbalstu ģimenēm sociālajā jomā. Skolā tiek sniegta palīdzība skolēnam un vecākiem gadījumos, kad skolēns maina skolu, palīdzot iekļauties klases un skolas dzīvē.

Atbalsts personības veidošanā.
Skolēnu pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana.
Skolā darbojas skolēnu dome. Pēdējos gados esam meklējuši dažādus risinājumus tam, kādā veidā domei vislabāk un efektīvāk darboties. Secinājums ir viens, ja skolēni paši ir aktīvi un grib darboties, tad arī viss notiek. Skolēnu dome organizē skolas sabiedrisko dzīvi – pasākumus, konkursus, gatavo afišas, piedalās izglītojošos un pieredzes apmaiņas semināros.
Klases audzinātājas veicina un atbalsta skolēnu iesaistīšanos skolēnu domes darbā.
Skolā tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi – Miķeļdienas pasākums, Skolotāju diena, Ziemassvētku pasākumi – skolas logu noformēšana Ziemassvētkiem, Ziemassvētku labdarības pasākums “No manas sirsniņas Tavai sirsniņai”, Ziemassvētku koncerts, Popiela, Māmiņdienas pasākumi – skolēnu darbu izstāde un koncerts, Ģimenes diena, Pēdējais zvans, Izlaidums, u.c. Vecāki atzīst, ka bērniem tiek dota iespēja piedalīties dažādos skolas organizētos pasākumos un ārpusstundu aktivitātēs.
Klases stundas ir kvalitatīvas, radošas, izzinošas un skolēniem interesantas. Stundu saturs veicina vispusīgu personības attīstību.
Savus priekšlikumus skolas darbības pilnveidošanai skolēni var izteikt ievietojot informāciju „Ierosinājumu un priekšlikumu pastkastītē”, kā arī atbildot uz anketu vai aptauju jautājumiem. Šie priekšlikumi tiek apkopoti, izanalizēti un finanšu iespēju robežās risināti.

Interešu izglītības programmu ieguldījums.
Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums veicina vispusīgu personības attīstību. Lapmežciema pamatskolā skolēniem ir iespēja darboties sekojošos interešu izglītības pulciņos:
• tautiskās dejas (1.- 2.klašu skolēniem; 3.- 6. klašu un 5.-9. klašu skolēniem);
• koris (1.-4. klašu un 5.-9. klašu);
• sporta pulciņš 1.-9. klašu skolēniem;
• keramikas;
• žurnālistikas;
• tekstilmākslas;
• dzīvesziņas pulciņš;
• skatuves runas pulciņš.
Šo pulciņu izglītības programmu izvēle ir pamatota un mērķtiecīga, atbilstoša telpu un resursu iespējām. Skolēni ar saviem darbiem piedalās skolas, starpnovadu, valsts, kā arī starptautiskos konkursos, skatēs, sacensībās. Regulāri notiek interešu izglītības programmu paredzēto rezultātu izpildes apkopojums un analīze. Skolēnu vecāki tiek informēti par skolas piedāvātajām interešu izglītības programmām un darba grafikiem. Darba grafiks tiek ielīmēts skolēnu dienasgrāmatā, ievietots skolas mājas lapā. Informācija par skolēnu sasniegumiem tiek publicēta laikrakstā „Engures novada Ziņas”.

Atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē.
Informācija par izglītības programmām.
Sākot no pirmās klases, skolēni klases stundās apgūst zināšanas karjeras izvēles jautājumos. Skolas bibliotēkā, informatīvajā stendā ir pieejama, daudzveidīga un lietderīga informācija skolēniem, viņu vecākiem par citu iestāžu karjeras izvēles rīkotajiem pasākumiem, profesiju apraksti, nepieciešamo izglītību konkrētai profesijai. Par informācijas sagatavošanu stendam atbild skolas bibliotekāre. Skolas administrācija un klašu audzinātāji informē vecākus par izglītības programmu, prasībām, aktualitātēm, kā arī par piedāvātajām interešu izglītības programmām. Vecākiem tiek sniegta informācija par iespējām skolēniem izvēlēties savām interesēm atbilstošu pulciņu un cita aktuāla informācija par skolu.

Profesionālās orientācijas pasākumi.
Par darbu skolā saistībā ar karjeras izvēles jautājumiem atbild klases audzinātājs, kuru karjeras izglītības jomā konsultē skolas psihologs. Sadarbībā ar skolas psihologu tiek plānotas nodarbības karjeras izvēles jautājumos. Lai iepazīstinātu skolēnus ar dažādām profesijām, skolā tiek organizētas karjeras dienas un mācību ekskursijas.
Skolas psihologs katru gadu 9. klašu skolēniem (pārējām klasēm saskaņojot ar klases audzinātāju audzināšanas stundu ietvaros) organizē karjeras izglītības stundas. Pēc individuāla pieprasījuma no skolēnu puses skolas psihologs konsultē individuāli karjeras izvēles jautājumos.

Atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai.

Talantīgo skolēnu izaugsmes veicināšana.
Direktora vietniece izglītības jomā koordinē mācību priekšmetu skolotāju darbu ar talantīgajiem skolēniem. Skolā mērķtiecīgi plāno, veicina un atbalsta skolēnu līdzdalību konkursos, olimpiādēs. Mācību procesā skolotāji ņem vērā talantīgo skolēnu intereses. Par sasniegumiem skolēni tiek materiāli atbalstīti.
Skolotāji regulāri, katru gadu sagatavo skolēnus dalībai Tukuma, Jaunpils un Engures novadu mācību priekšmetu olimpiādēm un mūsu skolas skolēni parāda tiešām atzīstamus rezultātus.

MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU REZULTĀTI

Olimpiāde 2014./2015. m. g. 2015./2016. m. g. 2016./2017. m. g.
1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība 1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība 1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība
Latviešu val. un literatūra 7.-9.kl. 1 1 1 1 1
Angļu valoda 5.-6.kl. 3 3 3
Angļu valoda 9.kl. 1 1 1 1
Krievu valoda un literatūra 7.-8.kl. 1
Matemātika 5.-8.kl. 2 1 2 1
Matemātika 9.kl. 1 1 1
Informātika 5.-7.kl.
Fizika 9.kl.
 Fizika 8.kl.  1
Ķīmija 9.kl. 1
Bioloģija 9.kl. 1 1 1
Bioloģija 8.kl.
Ģeogrāfija 8.kl. 1
Ģeogrāfija 7.kl. 1
Vēsture 9.kl. 1
Sociālās zinības 8.kl. 3 3 3
Mājturība 5.-6.kl. 1 2
Mājturība 7.-8.kl. 1 1 1 1 1
Mājturība 9.kl.
Vizuālā māksla 5.-9.kl. 1 1
Vizuālā māksla 1.-4.kl. 1 1
Mūzika 5.-12.kl. 1
Latviešu valoda 2.kl. 1
Latviešu valoda 3.kl.
Latviešu valoda 4.kl. 1 1 1
Matemātika 1.kl. 1
Matemātika 2.kl. 1
Matemātika 3.kl. 1 1
Matemātika 4.kl. 1 1
Zemgales reģiona olimpiāde 4.kl. 1 1
Zemgales reģiona angļu valodas 8.kl. 1
Zemgales reģiona ģeogrāfijas olimpiāde 7.kl. 1
Pētniecisko darbu skate 4.kl. 1
Zemgales reģiona matemātikas olimpiāde 6.-9.kl. 3 1
Valsts atklātā matemātikas olimpiāde 5.-9.kl. 1
Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiāde 9.kl. 1
KOPĀ 4 5 6 7 6 4 4 15 4 2 9 10
PAVISAM VIETAS 22 29 27


Palīdzība skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības.

Nelielais skolēnu skaits klasē ļauj skolotājam izvēlēties atbilstošas darba formas un metodes darbā ar tiem skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Vecākiem ir iespēja katru rītu (sākumskolā atvedot bērnu uz skolu, pamatskolas klasēs laikus vienojoties ar skolotāju) sarunā ar skolotāju noskaidrot sev vēlamo jautājumu.
Skolā plāno logopēda un psihologa darbu, patstāvīgi nodrošinot kvalitatīvu palīdzību skolēniem un klašu audzinātājām. Pēc vajadzības skola nodrošina mājas apmācību ilgstoši slimojošiem bērniem; kā arī individuālās konsultācijas skolēniem, kuriem ir grūtības mācīties.

Atbalsta personāla ieguldījums.
Skolas psihologs, logopēds nodrošina atbalstu mācīšanās procesam. Šo speciālistu darbu pārrauga skolas direktora vietniece izglītības jomā. Ja skolēnam nav visi mācību procesam nepieciešamie mācību līdzekļi, tad sadarbībā ar pagasta pārvaldes sociālo darbinieci vai novada domes sociālo dienestu šis jautājums tiek risināts. Tiek risināts jautājums par papildus logopēda darba samaksas nodrošināšanu, jo skolēnu ar logopēdiskām problēmām kļūst arvien vairāk. Lai atbalstītu skolēnus un pilnveidotu mācību procesu dabaszinībās, skolēni darbojās programmā „Zaļā punkta skola”.

Stiprās puses:
• laba sadarbība ar pašvaldības sociālo dienestu un bāriņtiesu;
• visiem skolēniem iespējams apmeklēt konsultācijas;
• skola īsteno daudzveidīgas un kvalitatīvas interešu izglītības programmas;
• tiek rīkoti interesanti pasākumi skolēniem un vecākiem;
• daudzpusīgi karjeras izvēles pasākumi.

Tālākās attīstības vajadzības:
• turpināt darbu pie skolēnu un skolotāju iesaistīšanas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanā;
• motivēt skolēnus uzņemties atbildību par savu rīcību, mācību darba rezultātiem.

4.5. Skolas darba pašvērtējums pamatjoma „Skolas vide”.
Skolas mikroklimats.
Kopības apziņas veidošana.
Skolas kolektīvs rūpējas par skolas tēla veidošanu, veicina skolēnos un skolas darbiniekos piederības apziņu savai skolai. Darbs skolas tēla veidošanā un popularizēšanā tiek plānots. Par skolu gandrīz katru mēnesi tiek sniegta informācija laikrakstā „Engures novada ziņas”. Skolai ir izveidota sava mājas lapa: skola.lapmezciems.lv
Skolai ir savs karogs, kas tiek reprezentēts svinīgajos pasākumos; kā arī kā skolas identifikācijas simbols starpnovadu, valsts Dziesmu un deju svētkos. Skolai ir sava himna, kuras vārdu autors ir skolas bijušais skolēns, arī mūzikas autores ir bijusī skolas skolniece un mūzikas skolotāja. Lielākā daļa skolēnu zina arī Lapmežciema pagasta himnu. Skolai ir savas ilggadējas, izkoptas tradīcijas, ar kurām lepojas gan skolēni, gan skolotāji. Par tradīciju ir kļuvuši skolas ikgadējie pasākumi, tādi kā Ziemassvētki, Ģimenes diena, kuros skolas kolektīva vienotības rezultātā top interesanti, radoši pasākumi ar lielu vecāku atsaucību un piedalīšanos.

Vienlīdzība un taisnīgums skolā.
Skolā tiek respektētas katra skolēna un darbinieka tiesības, spējas un paveiktais darbs. Skolā nav vērojama nevienlīdzīga attieksme pret skolēniem, vadoties no ģimenes materiālā stāvokļa, dzimuma, kultūras vai reliģiskās piederības viedokļa. Skolas darbinieki cenšas būt vienlīdz godīgi un taisnīgi pret visiem skolēniem un visām ģimenēm. Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuriem savus ieteikumus ir izteikuši skolēni un skolotāji, ar tiem ir iepazīstināti skolēnu vecāki. Šie noteikumi atspoguļo vispārējo darba kārtību skolā, skolēnu tiesības, pienākumus, uzvedību un atbildību par noteikumu neievērošanu. Lielākā daļa skolēnu ciena un atbalsta viens otru.

Sadarbības vide skolā.
Skolas administrācijas, personāla un skolēnu attiecībās valda savstarpēja cieņa, uzticēšanās un izpalīdzība. Šie jautājumi ir aktuāli, tāpēc, veicinot savstarpēji labvēlīgas vides veidošanu skolā, klašu audzinātāju stundās tiek iekļautas atbilstošas tēmas. Tiek organizēti pasākumi, piemēram, Lieldienu pasākums, kur komandas tiek veidotas, piedaloties dažādu klašu skolēniem. Liela uzmanības tiek pievērsta iecietības un tolerances veidošanai savstarpējās attiecībās. Skolēnu un skolotāju attiecībās valda savstarpēja cieņa. Tā veidojas ne tikai mācību procesā, bet arī kopīgajos kultūras, sporta pasākumos, klašu mācību ekskursijās. Savstarpējo saprašanos veicina arī tas, ka liela daļa skolēnu ir skolas bijušo absolventu bērni. Līdz ar to skolas tradīcijas ir tuvas un saprotamas arī skolēnu vecākiem. Skolā attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. Pie klašu kabinetiem ir norādes par attiecīgo kabinetu un skolotāju. Skolas administrācijai, kasierei, medmāsai un bibliotekārei ir norādīti pieņemšanas laiki. Vienmēr ir iespēja, savlaicīgi saskaņojot, vienoties par vizīti ārpus pieņemšanas laika. Skolā dežurē dežurante – garderobiste, kas nepieciešamības gadījumā palīdz apmeklētājam. Skolā ir izstrādāta ievadinstruktāža un darba kārtības noteikumi, ar kuriem, stājoties darbā, tiek iepazīstināti visi jaunie darbinieki. Nepieciešamā darba veikšanai jaunie skolotāji saņem atbalstu no skolas administrācijas, metodisko komisiju vadītājiem un kolēģiem.

Skolēnu uzvedība un disciplīna.
Iekšējās kārtības noteikumu ieviešanu un kontroli veic skolas skolotāji un administrācija. Ikvienam skolēnam šie noteikumi ir pieejami. Ar iekšējās kārtības noteikumiem skolēnus un viņu vecākus iepazīstina klases audzinātāja. Skolā ir noteikta kārtība pārkāpumu vērtēšanai. Skolā tiek uzskaitīti un analizēti skolēnu mācību stundu nosebošanas gadījumi, kā arī ar tiem tiek iepazīstināti vecāki. Skolā regulāri tiek veikta skolēnu kavējumu uzskaite. Vecāki ir informēti, kā jārīkojas, lai paziņotu par skolēna neierašanos skolā. Ja ir nepieciešamība, nav atbalsta no vecākiem, tad darbā ar kavētājiem piesaistām pašvaldības sociālo dienestu un policiju.

Skolas fiziskā vide.
Skolas telpas.
Skolas telpu remonts, iekārtu un mēbeļu iegāde katru gadu tiek mērķtiecīgi plānota. Skolas telpas ir estētiskas, tīras un siltas. Skolā ir ērtas un funkcionālas mēbeles atbilstoši skolēnu vecumam un augumam.
Par skolas, klašu un koplietojamo telpu atbilstību sanitāri higiēniskajām normām, kuras nosaka MK normatīvie akti, liecina Veselības Inspekcijas veiktās kontroles akti. Skolēniem ir iespējas piedalīties skolas noformēšanā, tīrības un kārtības uzturēšanā.
Skolas telpas ir drošas, skolā redzamā vietā ir evakuācijas plāni, norādītas ieejas un izejas vietas, kā rīkoties un kur zvanīt ugunsgrēka gadījumā, kas atbild par ugunsdrošību skolā.

Skolas apkārtne.
Skolas apkārtne ir tīra un kārtīga, par to rūpējas sētniece un strādnieks. Skolas teritorija ir iežogota un droša. Talsu šosejas šķērsošanai ir uzstādīts luksafors, ir brīdinājuma zīmes. Skolas pagalmā ir uzstādīts rotaļlaukums ar divām rotaļierīcēm. Skolai blakus atrodas stadions, kuru skolēni, skolotāja pavadībā, izmanto sporta stundās un pagarinātās dienas grupas laikā. Pavasarī un rudenī tiek organizētas mācību stundas svaigā gaisā. Skolēni piedalās skolas apkārtnes labiekārtošanā, tīrības un kārtības uzturēšanā. Skolas apkārtne, kur skolēni saskaņā ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem drīkst atrasties, ir droša.

Stiprās puses:
• labi sagatavoti, interesanti un radoši pasākumi;
• visiem skolēniem iespējams piedalīties pasākumu norisē – plānošanā, organizēšanā, kā dalībniekiem;
• atsaucīgi skolēnu vecāki;
• nobruģēts skolas pagalms, kur skolēniem rotaļāties;
• skolas tradīcijas.

Tālākās attīstības vajadzības:
• veicināt skolēnos atbildības sajūtu par savu uzvedību;
• skolotājiem un skolas darbiniekiem būt vienotiem prasībās par noteikumu ievērošanu;
• izveidot pagalmā “Zaļo klasi”.

4.6. Skolas darba pašvērtējums pamatjoma „Skolas resursi”.
Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi.
Nodrošinājums ar telpām, iekārtām un materiāltehniskiem resursiem.
Lapmežciema pamatskolā ir nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai. Stadions un sporta spēļu laukumi atbilst prasībām. Skolas telpas ir atbilstoši skolēnu skaitam, iekārtojums atbilst skolēnu vecumam un augumam. Skolā ir izveidota klase pulciņu nodarbībām keramikā; bibliotēka, kurā notiek bibliotekārās stundas. Klašu telpu mēbeles tiek pakāpeniski atjaunotas, tās ir labā stāvoklī. Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Sanitārie mezgli ir atbilstoši iekārtoti, tur atrodas arī dušas telpas, skolēni tās var izmantot.

Telpu, iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantojums.
Telpu sadalījums atbilst mācību procesa nodrošināšanai, uz telpu durvīm ir norādes par to izmantošanu, kā arī par kabineta atbildīgo skolotāju. Skolā ir noteikta kārtība pie kā tiek uzglabāts un kā izmantoti materiāli tehniskie līdzekļi, tiek ievēroti drošības pasākumi to uzglabāšanai. Skolotāji un skolēni izmanto skolā esošos materiāltehniskos resursus. Ir iespējams izmantot IKT mācību procesā. Interešu programmu un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai tiek izmantotas skolas telpas, materiāli tehniskie līdzekļi un sporta halle, kā arī Tautas nama telpas.

Finanšu resursi.
Nodrošinājums ar finanšu resursiem.
Skolai ir Engures novada domes sēdē apstiprināts budžets, šos finanšu resursu racionālu izlietojumu pārrauga skolas administrācija; par to izlietojumu informē skolas kolektīvu, vecākus. Skolas finanšu resursi ir plānoti un ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai, skolas ēku uzturēšanai, tās darbības nodrošināšanai un attīstībai. Lai piesaistītu papildus līdzekļus mācību procesa modernizēšanai, skolēnu atbalstīšanai, skola piesaista papildus finanšu līdzekļus. Tie ir maksas pakalpojumi – vasarā telpu īre, nometņu organizēšana. Sponsori, kas atbalsta konkrētu pasākumu vai lietu iegādi. Kā arī dažādu fondu materiālie resursi.

Finanšu līdzekļu izmantojums.
Finanšu resursi materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai tiek izmantoti plānveidīgi, ņemot vērā skolas vajadzības, skolotāju un skolas personāla ieteikumus. Skolas darbinieki informēti par budžeta plānošanu un izpildi. Skolas administrācija ir atbildīga par skolas pārziņā nodoto finanšu līdzekļu izmantošanu, tie tiek izmantoti atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai. Finanšu līdzekļu plānošanā, atbilstoši skolas prioritātēm, tiek iesaistīti skolas darbinieki, vecāki, skolēni.

Cilvēkresursi.
Nodrošinājums ar personālu.
Skolā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai. Skolā strādā 33 skolotāji (8 skolotāji pirmsskolā). 21 skolotājam Lapmežciema pamatskola ir pamatdarbs, bet 4 – blakusdarbs. Kā atbalsta personāls skolā darbojas psihologs un logopēds. Skolotājiem tiek piedāvāta iespēja apgūt kursus speciālajā pedagoģijā. Personāla sastāva maiņas iemesli – blakusdarbs, maza slodze, dzīvesvietas maiņa.

Pedagoģiskā personāla kvalifikācija un kompetence.
Visiem pamatskolas posmā strādājošajiem skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. Trīs pirmsskolas izglītības skolotājas apgūst augtāko pedagoģisko izglītību. Septiņiem skolotāji ir ar maģistra grādu. Viens skolotājs ir ar pedagoģijas doktora zinātnisko grādu.
Skolotāji aktīvi iesaistījās Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projektā laikā periodā no 2009. gada līdz 2016. gadam. Šobrīd skolā kopumā strādā 33 skolotāji; no tiem 3.kvalitātes pakāpi ieguvuši 12 skolotāji un 4.kvalitātes pakāpi ir ieguvis 1 skolotājs. Šobrīd 15 skolas skolotāji ir pieteikušies uz 1.kvalitātes pakāpi un 2.kvalitātes pakāpi.
Visi skolotāji ir iesaistījušies Tukuma, Engures un Jaunpils apvienoto novadu metodisko apvienību darbā.

Personāla pārvaldība.
Pedagoģiskā personāla slodžu sadalījums un darba.
Skolā ir vajadzīgie pedagogi ar normatīvo dokumentu prasībām atbilstošu izglītību visām skolā īstenotajām izglītības programmām, notiek regulāra profesionālā pilnveide. Ir nepieciešamais atbalsta personāls.
Skolas administrācija regulāri informē pedagogus par tālākizglītības iespējām. Ir pedagogu profesionālās pilnveides plāns, kas katru gadu tiek atjaunināts. Skolā notiek pieredzes apmaiņa par semināros un kursos gūtajām zināšanām. Pedagogi apkopo pedagoģiskā darba pieredzi „Pedagoga portfolio”. Notiek portfolio prezentācijas un izvērtējums, pedagoģiskās darbības pašvērtējums. Pedagogi darbojas starpnovadu metodiskajās apvienībās, skolas metodiskajās komisijās, piedalās Skolas Padomes sēdēs. Skolotāju darba slodze ir optimāla, tā nodrošina kvalitatīvu pienākumu izpildi.
Visu darbinieku darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos amatu aprakstos. Darbojoties metodiskajās komisijās, skolotāju sanāksmēs, skolotāji var izteikt ierosinājumus sava un skolas darba uzlabošanai.

Klašu sadalījums.
Skolā ir normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai atbilstošs klašu piepildījums un sadalījums, tam atbilstošs pedagogu resursu nodrošinājums.

Atbalsta personāla darba organizācija.
Skola psihologa, logopēda darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos amatu aprakstos. Skolotāji pēc vajadzības izglītības procesā iesaista atbalsta personālu. Atbalsta personāla speciālisti strādā pēc noteikta darba grafika, speciāli aprīkotā kabinetā. Atbalsta personāla darbs tiek plānots un izvērtēts.

Personāla tālākizglītība.
Tālākizglītības atbilstība skolas attīstības prioritātēm.
Skolotāju tālākizglītība tiek plānota atbilstoši „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību”. Skolas budžetā tiek plānoti finanšu resursi skolotāju tālākizglītībai.

Tālākizglītības efektivitāte.
Skolā ir uzkrāta un apkopota informācija par katra skolotāja tālākizglītību. Lielākā daļa skolotāju regulāri apmainās ar kursos un semināros iegūto informāciju.
Pieredzes bagātākie skolotāji dalās savā pieredzē ar skolas pedagoģisko personālu.

Stiprās puses:
• skolā ir visi vajadzīgie pedagogi ar nepieciešamo izglītību;
• skolā ir nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai;
• ir atbalsta personāls;
• skolā plānveidīgi tiek pilnveidota materiāli tehniskā bāze;
• skolotāji regulāri apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus;
• skolas vadība pārzina katra skolotāja pieredzi, profesionālo kompetenci un plāno viņa nodarbinātības efektivitāti.

Tālākās attīstības vajadzības:
• motivēt pedagogus dalīties pieredzē ārpus skolas;
• turpināt darbu pie mācību kabinetu aprīkošanas ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem;
• veikt telpu kosmētiskos remontus; mājturības kabineta un keramikas pulciņa telpu remontu;
• labiekārtot skolas pagalmu.

4.7. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”.

Skolas darba pašvērtēšana.
Pašvērtēšanas organizācija.
Skolā regulāri tiek organizēta un veikta pašvērtēšana, tā ir skaidra un attiecas uz svarīgākajām skolas darbības jomām. Skolas administrācija plāno un organizē pašvērtēšanas procesu, vienojas par atbildīgajiem, laiku un metodēm. Tiek veidotas darba grupas skolas pašvērtējuma analīzei, kas veic aptaujas, pēta skolas darbības pamatjomas, piedalās sanāksmēs, informē, izstrādā tālākās attīstības vajadzības. Lielu darbu pašvērtēšanas procesā veic mācību priekšmetu metodiskās komisijas. Skolas administrācija kontrolē un pārrauga personāla darbu, atbalstot un izvirzot pamatotas prasības. Skolas administrācija kopā ar skolotājiem analizē pašvērtēšanas procesā iegūtos rezultātus, iesaista skolas darbiniekus, skolēnus, vecākus skolas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā.

Skolas darbinieku līdzdalība pašvērtēšanā.
Mācību gada sākumā personāls tiek informēts par prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem, bet mācību gada beigās tiek iepazīstināts ar rezultātiem – darbības stiprajām pusēm un attīstības vajadzībām. Skolas pašvērtējums tiek balstīts uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem. Ir izstrādātas noteiktas prasības audzināšanas darba pašvērtējumam. Pašvērtējuma paraugi tiek koriģēti atbilstoši aktuālajiem mācību un audzināšanas darba jautājumiem. Izglītojamo sasniegumu vērtēšana tiek veikta gan semestra, gan mācību gada noslēgumā, izvērtējot katru mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, pedagoģiskās padomes sēdēs. Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas aktivizē skolas darbinieku, skolēnu un vecāku iesaistīšanos pašvērtēšanā.

Pašvērtēšanā iegūto secinājumu izmantošana.
Skolas administrācija vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Ar iegūto un apkopoto informāciju tiek iepazīstināts skolas personāls, skolēni un viņu vecāki. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto tālākā skolas darba plānošanā.

Skolas attīstības plāns.
Skolas attīstības plāna struktūra.
Skolas attīstības plānā ir titullapa, vispārējā informācija par skolu, skolas pamatmērķi, skolas darba pašvērtējums, skolas attīstības prioritātes un mērķi. Konkrētā gada darba plāns tiek veidots kā pielikums attīstības plānam, tajā tiek paredzēti konkrēti uzdevumi, laiks, atbildīgais, resursi.

Skolas attīstības plāna saturs.
Attīstības plāns ir veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķus, pašvērtējumu un iepriekš veikto darbu, vispārīgo rādītāju prognozi, novada un valsts prioritātes. Tas ir saprotams un reāls.

Skolas attīstības plāna izstrādes kārtība un skolas attīstības plāna īstenošana.
Skolas administrācija plāno skolas attīstību, vienojas ar atbildīgajiem par laiku un resursiem. Tiek veidotas darba grupas, kas savāc un apkopo informāciju, izstrādā darba virzienus. Skolas administrācija apkopo darba grupu rezultātus, veido attīstības plānu. Skolas administrācija koordinē starpposmu izpildes rezultātu analīzi un veic korekcijas plānā.

Skolas vadības darba kvalitāte.
Skolas darbu reglamentējošās dokumentācijas atbilstība likumu un citu normatīvo aktu prasībām; vadības darba organizācija un kvalitāte, skolas sadarbība ar citām institūcijām.

Skolas administrāciju veido direktors, direktora vietniece izglītības jomā un direktora vietnieks saimnieciskajā jomā. Direktoru vietnieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas noteikti ar darbiniekiem saskaņotos darba pienākumu aprakstos. Darba pienākumu aprakstos ir ietverta atbildība par visiem skolas darba virzieniem. Vietniekiem deleģēti pienākumi, sniegts nepieciešamais atbalsts pienākumu veikšanai. Visi skolas darbinieki ir informēti par skolas administrācijas darba struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Tās ir zināmas vecākiem, skolēniem un citām ieinteresētām personām. Saimniecisko jautājumu risināšana tiek deleģēta direktora vietniekam saimnieciskajā jomā. Skolā veido nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Skolas administrācija plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Pirms lēmuma pieņemšanas direktors konsultējas ar darbiniekiem, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Skolas administrācija pārskata un izvērtē skolas darbinieku ierosinājumus skolas darba uzlabošanai. Skolas administrācija nodrošina informācijas apmaiņu ar pedagogiem un skolas darbiniekiem par skolas ikdienas darbu un aktualitātēm. Skolas administrācija sadarbojas ar skolēniem, viņu vecākiem, sabiedrību. Skolas administrācija sadarbojas ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi, novada domi, pagasta pārvaldi, skolas padomi, sabiedriskajām organizācijām.
Skolas administrācija rūpējas par skolas tēlu un prestižu sabiedrībā. Skolas administrācija veicina un atbalsta skolas sadarbību ar citām izglītības iestādēm.

Stiprās puses:
• skolas administrācija ir ieinteresēta darba procesā un rezultātā;
• nodrošināta regulāra informācijas aprite;
• skolas administrācija regulāri sadarbojas ar skolas personālu, skolēniem un vecākiem;
• pedagogu darba slodzes ir optimālas.

Tālākās attīstības vajadzības:
• iesaistīties starpskolu izglītības projektos;
• rosināt vecākus aktīvāk iesaistīties skolas padomes darbā;
• uzlabot informācijas apriti par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.

5. Citi sasniegumi.

SASNIEGUMI
TUKUMA, JAUNPILS UN ENGURES NOVADU, REĢIONA UN VALSTS
MUZIKĀLAJOS PASĀKUMOS, KONKURSOS
2016./2017.m.g.

Pasākums Norises laiks Rezultāts

Konkurss “Piedalies un dalies”

08.11.2016 3.vieta
Koru skate, konkurss 17.04.2017 I pakāpe
Skatuves runas konkurss  1.kārta

12.03.2017

I pakāpe

II pakāpe

II pakāpe

III pakāpe

Biedrības „Latvijas mazpulki” projektu rudens forumā 15.10.2016. 2.vieta
Biedrības „Latvijas mazpulki” sporta spēles 3.04.2017 3.VIETA

 

 

SASNIEGUMI
TUKUMA, JAUNPILS UN ENGURES NOVADU, REĢIONA UN VALSTS
SPORTA SACENSĪBĀS
2016./2017.m.g.

Pasākums Norises laiks Rezultāts

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu

„Rudens kross”

11.10.2017

1.VIETA

2.VIETA

3.VIETA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu

„Pavasara kross”

25.04.2017

1.VIETA

1.VIETA

1.VIETA

1.VIETA

2.VIETA

Futbola sacensības 9.04.2017 3.VIETA
Basketbola sacensības 15.11.2016 1.VIETA
Stafetes “Drošie un veiklie” 28.02.2017 3.VIETA

6. Turpmākās attīstības plānošana.

Pamatjoma Stiprās puses   Tālākās attīstības vajadzības
Mācību saturs

Mācību priekšmetu satura apguves plānojums ir piemērots skolas izglītības programmas īstenošanai;mācību satura plānojums atbilst programmu paraugiem, tas tiek uzlabots, koriģēts atbilstoši katras klases skolēnu spējām un individuālajām vajadzībām;

skola nodrošina fakultatīvās nodarbības svešvalodā (angļu valodā un krievu valodā) un ķīmijā;

skolotāji nodrošina atbalsta pasākumus skolēniem, kuriem mācīšanās grūtības un talantīgajiem skolēniem, sekmīgi sagatavojot tos dalībai olimpiādēs un konkursos;

visi pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus.

Plānot resursus, lai pēc iespējas pilnīgāk nodrošinātu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamos mācību līdzekļus;

pilnveidot individuālo mācību vielas apguves plānu izstrādi.

Mācīšana un mācīšanās

Priekšmetu skolotāji labi pārzina mācāmo vielu, prot mērķtiecīgi izskaidrot un ieviest darbā mūsdienīgas mācību metodes;

ir izveidota skolēnu izaugsmes dinamikas datu bāze mācību priekšmetos;

skolotāji atbalsta skolēnus, palīdz risināt radušās problēmas, uzklausa un ņem vērā skolēnu viedokli;

skolā ir noteikta kārtība mācību sasniegumu vērtēšanā;

pārbaudes darbu grafiks tiek izstrādāts katra semestra sākumā, ievērojot pieļaujamo pārbaudes darbu skaitu dienā;

laba sadarbība ar vecākiem.

Motivēt skolēnus un veidot izpratni par mācību darbu un atbildību par tā rezultātu;

turpināt darbu pie mācību kabinetu labiekārtošanas;

rosināt visus skolotājus izmantot modernās tehnoloģijas mācību procesā.

Atbalsts skolēniem

Laba sadarbība ar pašvaldības sociālo darbinieku un bāriņtiesu;

visiem skolēniem iespējams apmeklēt konsultācijas;

skola īsteno daudzveidīgas un kvalitatīvas interešu izglītības programmas;

tiek rīkoti interesanti pasākumi skolēniem un vecākiem;

daudzpusīgi karjeras izvēles pasākumi.

Turpināt darbu pie skolēnu un skolotāju iesaistīšanas kārtības noteikumu ievērošanā;

motivēt skolēnus uzņemties atbildību par savu rīcību, mācību darba rezultātiem.

Skolas vide

 Labi sagatavoti, interesanti un radoši pasākumi;

visiem skolēniem iespējams piedalīties pasākumu norisē – plānošanā, organizēšanā, kā dalībniekiem;

atsaucīgi skolēnu vecāki;

skolas tradīcijas.

Veicināt skolēnos atbildības sajūtu par savu uzvedību;

skolotājiem un skolas darbiniekiem būt vienotiem prasībās par noteikumu ievērošanu;

nobruģēt skolas pagalmu.

Resursi

 

Skolā ir visi vajadzīgie pedagogi ar nepieciešamo izglītību;

skolā ir nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai;

ir atbalsta personāls;

skolā plānveidīgi tiek pilnveidota materiāli tehniskā bāze;

skolotāji regulāri apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus;

skolas vadība pārzina katra skolotāja pieredzi, profesionālo kompetenci un plāno viņa nodarbinātības efektivitāti.

Motivēt pedagogus dalīties pieredzē ārpus skolas;

turpināt darbu pie mācību kabinetu aprīkošanas ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem;

veikt telpu kosmētiskos remontus, mājturības un keramikas kabinetu kapitālo remontu;

labiekārtot skolas pagalmu.

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Skolas vadības ir ieinteresēta darba procesā un rezultātā;

nodrošināta regulāra informācijas aprite;

skolas vadība regulāri sadarbojas ar skolas personālu, skolēniem un vecākiem;

pedagogu darba slodzes ir optimālas.

Iesaistīties starpskolu izglītības projektos;rosināt vecākus aktīvāk iesaistīties skolas padomes darbā;

uzlabot informācijas apriti par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.