Nolikums

I  Vispārīgie noteikumi

1. Lapmežciema pamatskola ( turpmāk tekstā – skola ) ir Engures novada domes dibināta izglītības iestāde, kas darbojas pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, citiem normatīvajiem aktiem, šo Nolikumu un īsteno vispārējo pirmsskolas izgklītības programmu, pamatizglītības un interešu izglītības programmas.
2. Lapmežciema pamatskola ir juridiska persona, tai ir savi zīmogi, kā arī noteikta parauga veidlapas.
3. Skolai ir norēķinu konti bankā.
4. Skolai ir sava simbolika: karogs un logo.
5. Skolas juridiskā adrese: Liepu iela 2a, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV -3118.

II Skolas darbības mērķis, pamatvirzieni un uzdevumi

6. Skolas darbības mērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu skolēniem pieejamā izglītības vidē, nodrošinot Valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.
7. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
8. Skolas galvenie uzdevumi ir:
8.1. īstenot licencētās izglītības programmas;
8.2. patstāvīgi organizēt un īstenot izglītošanas procesu, izvēloties darba metodes un formas;
8.3. racionāli izmantot finanšu, materiālos un personāla resursus;
8.4. patstāvīgi īstenot interešu izglītības programmas;
8.5. izstrādāt iestādes iekšējos normatīvos aktus;
8.6. sadarboties ar pašvaldību un tās institūcijām;
8.7. sadarboties ar izglītojamo vecākiem.
9. Katra mācību gada darba prioritātes un uzdevumus iesaka Skolas Pedagoģiskā padome, pamatojoties uz skolas darba rezultātu analīzi un attīstības plānu.

III Īstenojamās izglītības programmas

10. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. Pamatizglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmu saturu un īstenošanu laikā reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Valsts pamatizglītības standarts un Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.
11. Skola piedāvā un īsteno sekojošas izglītības programmas:
11.1. Pamatizglītības programmu, kods 21011111;
11.2. Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111.
12. Izglītības programmu izvēle, izstrāde un realizēšana notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
13. Skola izstrādā interešu programmas, kuras apstiprina direktors un saskaņo ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi.
14. Pēc vecāku pieprasījuma skola ir tiesīga izstrādāt speciālās izglītības programmas.

IV Izglītības procesa organizācija

15. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī skolēnu brīvlaikus, nosaka Ministru kabinets.
16. Skolēna uzņemšana skolā un pārcelšana nākamajā klasē notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām.
17. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām atspoguļo direktora apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts. Stundu saraksts tiek sastādīts atbilstoši mācību priekšmetu un mācību stundu plānam katram mācību gadam. Tas ietver visas noteiktās pamatizglītības programmas nodarbības.
18. Mācībus stundu saraksts, kā arī interešu izglītības u.c. nodarbību saraksts ir pastāvīgi visu semestri, operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai direktora vietnieks izglītības jomā, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un skolēnus.
19. Maksimālā mācību stundu slodze nedēļā un mācību stundu skaits dienā noteikts Vispārējās izglītības likumā un licenzētajā izglītības programmā.
20. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes.
21. Starpbrīžu un pusdienlaika garumu nosaka skolas direktors.
22. Līdz 6 mācību dienām gadā var izmantot mācību ekskursijām, olimpiādēm, sporta pasākumu un citu ar mācību, izglītības un audzināšanas procesu saistītu pasākumu organizēšanai.
23. 1.-4.klašu skolēniem, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, tiek organizētas pagarinātās darba dienas grupas. Pagarinātās dienas grupas darbību nosaka direktora apstiprināti iekšējie noteikumi ”Kārtība, kādā veidā tiek organizēts pagarinātās dienas grupas darbs Lapmežciema pamatskolā”.
24. Skolēnu papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības) skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem.
25. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda (klases stunda), kurās pārrunājamas tēmas, kuras iekļautas skolas audzināšanas darba programmā: satiksmes drošība, darbība ekstremālās situācijās, veselīgs dzīvesveids, uzvedība un saskarsmes kultūra, profesijas izvēle un tālākizglītība, dzimumaudzināšana un seksuāli transmisīvās slimības, valsts svētki, atceres dienas, pilsoņa un iedzīvotāja tiesības un pienākumi, satversmes konstitucionālais pamats u.c.
26. Skola piedāvā individulās/grupu (konsultācijas) nodarbības īpaši talantīgiem skolēniem un skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē.
27. Projekta nedēļas laiku un norises kārtību plāno skolas vadība, tā tiek iekļauta skolas darba plānā. Par projekta nedēļas norises laiku un aktivitātēm tiek informēti izglītojamie un viņu vecāki.
28. Papildus brīvdienas 1.klasei (1 nedēļu) nosaka direktors. Papildus brīvdienas tiek organizētas 2.semestrī.
29. Saskaņojot ar Engures novada domi, direktors nosaka mācību gada pagarinājumu 1.-8.klasei, ja mācību gada laikā radušies īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi.
30. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipus, kritērijus un kārtību nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un skolas iekšējiem noteikumiem ”Kārtība, kādā Lapmežciema pamatskolā vērtē skolēnu mācību sasniegumus”.
31. Skolēniem divas reizes mācību gadā, katra mācību semestra beigās, tiek izsniegta noteikta parauga liecība ar ierakstiem par skolēna mācību sasniegumiem. Valsts pārbaudes darbi skolā notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām. Skolas noteiktie pārbaudes darbi notiek, pamatojoties uz Pedagoģiskās padomes ieteikumu. Tos nosaka skolas direktors ar rīkojumu.
32. Skolēniem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās komisijas (ĀKK) slēdziena nepieciešama mājas apmācība, tā tiek nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.
33. Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamie, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu.
34. Pirmsskolas izglītības grupas tiek komplektētas katru gadu augustā un darbu uzsāk 1.septembrī.
35. Bērnus uzņem pieteikumu iesniegšanas secībā, ievērojot normatīvo aktu prasības. Uzņemot bērnus pirmsskolas izglītības grupās nerīko iestājpārbaudījumus.
36. Pirmsskolas izglītības grupām noteikta 5 dienu darba nedēļa (pirmdiena-piektdiena) no plkst. 7.00 – 19.00.
37. Grupās bērnus uzņem no pusotra līdz septiņu gadu vecumam.
38. Skolas izglītības programmas apguvi bērnam var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.
39. Skolas direktors izdod rīkojumu par bērna uzņemšanu skolā pirmsskolas izglītības programmas apguvei. Vecāki skolas direktoram, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:
39.1. iesniegumu;
39.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
39.3. bērna medicīnisko karti ar speciālistu slēdzienu par bērna veselības stāvokli;
39.4. nepieciešamības gadījumā, pēc iestādes vadītāja rakstiska pieprasījuma, vecāki iesniedz ārsta-speciālista un/vai psihologa, un/vai logopēda atzinumu, lai nodrošinātu bērnu izglītošanu un audzināšanu (garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses).
40. Bērna vieta skolā saglabājas:
40.1. viņa slimības vai iestādes karantīnas laikā;
40.2. vecāku slimības, mātes pirms un pēcdzemdību atvaļinājuma laikā ( ne ilgāk par 6 mēnešiem pēc bērna piedzimšanas);
40.3. vecāku atvaļinājuma laikā;
40.4. pēc pamatota vecāku iesnieguma, bet ne ilgāk kā 12 mēnešus;
40.5. nolikuma 40.2., 40.3. un 40.4. punkti nav attiecināmi uz bērniem, kas sasnieguši obligātās sagatavošanas pamatizglītības apguvei vecumu.
41. Izglītības procesu grupās nosaka pirmsskolas izglītības galvenie darbības virzieni un valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.
42. Izglītības satura apguvei tiek organizētas frontālas, integrētas vai apakšgrupu rotaļnodarbības.
43. Skola var sadarboties ar citām izglītības iestādēmaudzināšanas un izglītošanas jautājumos, sagatavojot bērnus pamatizglītības apguvei.
44. Pirmsskolas nodarbību saraksts ietver licencētās izglītības programmas mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus.
45. Rotaļnodarbību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām nosaka rotaļnodarbību saraksts, ko apstiprina skolas direktors.
46. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskās komisijās atbilstoši mācību priekšmetu izglītošanās jomām. Metodisko komisiju darbu organizē un vada skolas direktora vietnieks izglītības jomā. Pirmsskolas metodiskās komisijas darbu organizēun vada pirmsskolas pedagogs – atbildīgais par metodiskā darba veikšanu.
47. Skolā ir sekojošas metodiskās komisijas:
47.1. sākumskolas;
47.2. valodu (latviešu valoda, svešvalodas) un mākslas ( mūzika, literatūra, vizuālā māksla un mākslas pulciņi);
47.3. tehnoloģiju un zinātņu pamatu (matemātika, informātika, dabaszinības, bioloģija, fizika, ķiīmija, ģeogrāfija) un cilvēks un sabiedrība (vēsture, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, sports);
47.4. klašu audzinātāju;
47.5. pirmsskolas.
48. Metodisko komisiju darbību skolā reglamentē iekšējie noteikumi ”Kārtība, kādā Lapmežciema pamatskolā tiek organizēts metodisko komisiju darbs”.

V Skolēnu tiesības un pienākumi

49. Skolēnu tiesības un pienākumi, pamatojoties uz Izglītības likuma 54. un 55.pantu, ir noteiktas skolas Iekšējos kārtības noteikumos.
50. Iekšējās kārtības noteikumus apstiprina skolas direktors, konsultējoties ar Pedagoģisko padomi, Skolas padomi un Skolēnu pašpārvaldi.

VI Darbinieku tiesības un pienākumi

51. Skolu vada direktors, kuru saskaņā ar normatīvo aktu prasībām pieņem darbā un atbrīvo no darba izglītības iestādes dibinātājs – Engures novada dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. Darba līgumu ar direktoru slēdz Domes priekšsēdētājs. Direktora tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likuma 30.pants, Vispārējās izglītības likuma 11.pants un Engures novada dome.
52. Skolas pedagoģisko un tehnisko darbinieku pienākumi, tiesības un kompetence noteikta Darba kārtības noteikumos un amata aprakstā.
53. Darba kārtības noteikumus apstiprina skolas direktors, konsultējoties ar skolas darbinieku kolektīvu un saskaņojot ar arodorganizācijas vadītāju.
54. Darbinieku kompetences robežas un atbildība tiek precizēta darbinieku amata parakstos, darba līgumos un direktora rīkojumos.

VII Skolas padome

55. Sabiedrības, pašvaldības, izglītojamo un izglītojamo vecāku, personu, kas realizē aizgādnību sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota Skolas padome.
56. Skolas padome savu darbību veic saskaņā ar Izglītības likumu un Skolas padomes izdotu nolikumu, ko saskaņo Skolas direktors.

VIII Skolēnu dome

57. Skolēnu Dome ( turpmāk tekstā – Dome) ir sabiedriska skolēnu pašpārvaldes institūcija. Dome darbojas saskaņā ar Lapmežciema pamatskolas Domes nolikumu. Domes mērķi un uzdevumus, izveidi un vēlēšanu kārtību, sastāvu un darba organizāciju, tiesības un pienākumus nosaka Lapmežciema pamatskolas Domes nolikums.

IX Pedagoģiskā padome

58. Pedagoģiskās padomes izveidošanu, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likuma 12.pants.
X Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība
un Skolas izdoto administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana

59. Skola saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām patstāvīgi izstrādā skolas iekšējos kārtības noteikumus. Tos apstiprina Skolas direktors.
60. Priekšlikumus par grozījumiem skolas darbu reglamentējošos dokumentos normatīvajos aktos var iesniegt dibinātājs, skolas darbinieki, skolēni un viņu vecāki.
61. Rīkojumus izdod direktors, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem.
62. Skolas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Engures novada domei Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XI Skolas saimnieciskā darbība

63. Saskaņā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību.
64. Skolai ir tiesības iedalīto līdzekļu robežās iegādāties vai nomāt un īrēt nepieciešamās telpas, iekārtas, inventāru, mācību līdzekļus un citus materiālos resursus, kā arī izmantot uzņēmumu, saimniecību, organizāciju, iestāžu un privātpersonu pakalpojumus, norēķinoties ar pārskaitījumiem, kā arī maksājot skaidrā naudā.
65. Skola var sniegt dažādus maksas un bezmaksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības apstiprinātajiem tarifiem un kārtību.
66. Skolas direktors ir tiesīgs:
66.1. slēgt īres un nomas līgumus;
66.2. slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu.
67. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi, neietekmē valsts budžeta vai pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Šie līdzekļi, kā arī ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ieskaitāmi iestādes kontā un izmantojami tikai:
67.1. skolas attīstībai;
67.2. mācību līdzekļu iegādei;
67.3. aprīkojuma iegādei;
67.4. ziedotāju noteikto mērķu īstenošanai;
67.5. darbinieku un skolēnu materiālai stimulēšanai.
68. Skola nodrošina kvalitatīvu izglītojamo ēdināšanu. Ēdnīcas darbu kontrolē direktors, Skolas padome un Pašvaldība.
69. Kontroli par skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Pašvaldība.

XII Finansēšanas kārtība

70. Finansēšanas avoti ir:
70.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;
70.2. pašvaldības budžeta līdzekļi, Engures novada domes apstiprinātā budžeta ietvaros;
70.3. papildus finansu līdzekļi, kurus Skola var saņemt:

  • no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
  • sniedzot maksas pakalpojumus ( skolēnu ēdināšana, skolas telpu īre) un citos Pašvaldības noteiktajos gadījumos;
  • ieņēmumi no saimnieciskās darbības;
  • vecāku iemaksas – kursi, lekcijas u.c. pasākumi vecākiem.

71. Lapmežciema pamatskolai tās nepārtrauktas darbības nodrošināšanai nepieciešamos finansiālos un materiālos apstākļus nodrošina Engures novada dome Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldība nodrošina Skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, tai skaitā saimnieciskā (tehniskā) personāla darba algas, nosaka kārtību, kādā Skola finansējama no pašvaldības budžeta.
72. Pašvaldība piedalās ārpusstundu pasākumu organizēšanas finansēšanā. Nodrošina izglītojamo nokļūšanu uz Skolu un no Skolas uz mājām, atbilstoši novada domes lēmumiem nodrošina izglītojamos ar brīvpusdienām, kā arī īpašos gadījumos ar apģērbu, apaviem un skolas mācību piederumiem.
73. Pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta mērķdotācijām.
74. Pašvaldība var piešķirt papildus finansējumu konkrēta mērķa realizēšanai.
75. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas ( dāvanām) vai pakalpojumu veidā sastāda nodošanas-pieņemšanas aktus.

XIII Skolas reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

76. Lapmežciema pamatskola ir pašvaldības dibināta skola, kuru var reorganizēt un likvidēt Engures novada dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

XIV Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

77. Skolas nolikumu apstiprina dibinātājs.
78. Priekšlikumus par grozījumiem skolas Nolikumā var iesniegt dibinātājs, skolas direktors, skolas darbinieki, skolēni un viņu vecāki.
79. Grozījumi skolas nolikumā stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Engures novada domē.

XV Citos tiesību aktos noteiktās ziņas

80. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola veic saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas metodiskajiem norādījumiem, valsts un pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem.
81. Saskaņā ar lietu nomenklatūru tiek veidots arhīvs.
82. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām skola noteiktā laikā sagatavo atskaites un iesniedz Izglītības pārvaldei un (vai) Izglītības un zinātnes ministrijai.
83. Skola savā darbībā ievēro normatīvajos aktos noteiktās skolu higiēnas normas un noteikumus.

Grozījumi Lapmežciema pamatskolas Nolikumā

Engures novada Lapmežciema pagastā

Pamatojoties uz Lapmežciema pamatskolas 2016.gada 30.augusta Pedagoģiskās padomes sēdes Nr. 1 lēmumu un saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta 1.daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu:
1. Izteikt Nolikuma 47.pantu šādā redakcijā:
“47. Skolā ir sekojošas metodiskās komisijas:
47.1. pirmsskolas;
47.2. sākumskolas;
47.3. pamatskolas;
47.4. klašu audzinātāju.”