Īpašumi

  1. Lapmežciema pamatskola (turpmāk tekstā – skola) ir Engures novada domes dibināta izglītības iestāde, vispārējās izglītības programmu īstenošanai.
  2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, skolas nolikums, kuru ir apstiprinājusi pašvaldība, un citi normatīvie akti.
  3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir zīmogs ar Engures novada ģerboni un norēķinu konti kredītiestādēs.
  4. Skolas juridiskā adrese: Liepu iela 2a, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118.

4.1 Skolas izglītības programmu īstenošanas vietas adreses:

4.1 1. Liepu iela 2a, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118;

4.1 2. Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118;

4.1 3. “Sporta komplekss”, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118;

4.1 4. “Bērnudārzs”, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118.

Fragments no Lapmežciema pamatskolas nolikuma.