Iekšējās kārtības noteikumi

I Darba dienas organizācija

1. Mācību stundu sākums plkst. 8.30.
2. Mācību stundas skolā notiek saskaņā ar mācību stundu sarakstu, kuru apstiprina direktors.
3. Mācību stundas garums 40 minūtes.
4. Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu:
4.1.1. mācību stundas iezvana un izzvana dienas dežurante-garderobiste;
4.1.2. zvanu saraksts:
1.stunda 8.30 – 9.10
2.stunda 9.20 – 10.00
3.stunda 10.10 – 10.50
4.stunda 11.10 – 11.50
5.stunda 12.10 – 12.50
6.stunda 13.00 – 13.40
7.stunda 13.50 – 14.30
8.stunda 14.40 – 15.20.
5. Mācību stundas 5.-9.klasēs notiek pēc kabinetu sistēmas, 1.-4.klasēs – pēc klašu sistēmas, mūzikas stundas – mūzikas kabinetā (Tautas Namā), sporta stundas – stadionā, sporta zālē.
6. Stundu izmaiņas nākošai dienai sagatavo direktora vietniece izglītības jautājumos un izvieto pie ziņojumu stenda.
7. Interešu izglītības nodarbības – pulciņi notiek pēc grafika, ko apstiprina direktors līdz katra mācību gada 15.septembrim.
8. Izglītojamo individuālās konsultācijas notiek pēc skolas direktora apstiprināta konsultāciju saraksta.
9. Pagarinātās dienas grupas nodarbības notiek pēc skolas direktora apstiprināta konsultāciju saraksta.
10. Klases stundas visās klasēs vada klašu audzinātāji:
10.1. karjeras izvēles jautājumus koordinē direktora vietniece izglītības jautājumos;
10.2. medicīnas jautājumos klases audzinātāji var pieaicināt skolas medmāsu;
10.3. vajadzības gadījumā notiek līnijas pa klašu grupām.
11. Starpbrīžos izglītojamie atstāj klases, kabinetus, šajā laikā dežurants skolotāja vadībā sakārto mēbeles, mācību līdzekļus, notīra tāfeli, izslēdz apgaismojumu, atver logus vēdināšanai.
12. Izglītojamie starpbrīžos no skolas drīkst iziet ar skolotāja atļauju:
12.1. zēni, ejot uz mājturības kabinetu ”mazajā” skolā;
12.2. visa klase, ejot uz mūzikas kabinetu, uz sportu, bibliotēku;
12.3. sākumskolas klases, ejot uz angļu valodas, vizuālās mākslas kabinetiem, ēdamzāli;
12.4. ar klases audzinātāja ziņu, ejot uz doktorātu.
13. Kabinetu atslēgas atrodas skapī pie dienas dežuranta – garderobista. Attiecīgās klases audzinātāja ”mazā” skolā un priekšmeta skolotājs ”lielā” skolā atslēdz klasi pirms stundām un darbdienas beigās novieto atslēgu skapī pie dienas dežuranta – garderobista.
14. Siltā ēdināšana tiek organizēta starpbrīžos:
14.1. pusdienas – pēc 3.stundas no 1.-4.klasei, pēc 4.stundas no 5.-9.klasei;
14.2. launags – pēc 6.stundas no 1.-6.klasei.
15. Izglītojamie uz ēdamistabu dodas skolotāja pavadībā – ar to skolotāju, kura stunda beidzās pirms ēšanas starpbrīža.
16. Ēdnīcā jāievēro ēšanas kultūra, saudzīga attieksme pret ēdnīcas inventāru.
17. Visi klašu pasākumi skolā jābeidz ne vēlāk kā:
17.1. plkst. 18.00 – 1.-4.klasēm;
17.2. plkst. 20.00 – 5.-6.klasēm;
17.3. plkst. 21.00 – 7.-9.klasēm;
17.4. izņēmums – pasākumi kopā ar vecākiem.
18. Skolas bibliotēka ir atvērta apmeklētājiem pēc direktora apstiprināta bibliotēkas darba grafika.

II Pamatprasības izglītojamajiem

19. Izglītojamie skolā ierodas laikus tā, lai vismaz 5 minūtes pirms mācību stundu sākuma būtu klasē vai nodarbību vietā.
20. Izglītojamie virsdrēbes atstāj garderobē, 1.-4.klašu bērni individuālajos skapīšos. Skola neuzņemas atbildību par virsdrēbēs atstātajām mantām (mobilajiem telefoniem un citām mantām) un naudu.
21. Izglītojamo ārējam izskatam (apģērbam, apaviem, matu sakārtojumam) jāatbilst vispārpieņemtajām normām. Klašu telpās (mācību priekšmetu kabinetos) aizliegts ierasties ar virsdrēbēm un galvassegām (cepurēm, lakatiņiem u.c.), sporta apģērbā vai sporta biksēs. Izglītojamajiem patstāvīgi jāievēro personīgā un sabiedriskā higiēna. Skolas svētkos, valsts pārbaudes darbu un eksāmenu laikā skolēniem ierasties skolā svētku tērpos, ieteicami – balta blūze/krekls un tumši svārku/bikses.
22. Savu materiālo iespēju robežās skolas telpās vilkt maiņas apavus.
23. Uz sporta stundām ierasties tikai sporta tērpā (izglītojamie, kuri no stundas ir atbrīvoti ar ārsta zīmi, atrodas tur, kur nodarbojas viņa klase).
24. Būt pieklājīgam skolā un ārpus tās, ievērot cieņas un pieklājības noteikumus, valodas kultūru savā starpā, pret skolotājiem un skolas darbiniekiem.
25. Skolas telpās un skolas teritorijā aizliegts lietot necenzētus vārdus, izteicienus, aizskaroši vai rupji izturēties pret skolas biedriem, skolotājiem, skolas darbiniekiem.
26. Starpbrīžos vai no mācībām brīvajā laikā izglītojamie uzturas gaiteņos, siltā un sausā laikā – skolas pagalmā, vai arī, ja skolotājs atļāvis, klasē.
27. Starpbrīžos izglītojamie nedrīkst uzturēties trešā stāva kāpņu telpā. Tiem izglītojamajiem, kuriem mācību stunda ir vizuālās mākslas, informātikas kabinetos, starpbrīdī ir jāatrodas otrajā stāvā un pēc zvana jādodas uz savu mācību priekšmetu kabinetu.
28. Uz skolu neņemt līdzi – cigaretes, alkoholu un citas apreibinošas vielas, kā arī mācību procesam nevajadzīgas lietas.
29. Mācību dienas laikā skolas vai ārpusskolas teritorijā nesmēķēt, stundu laikā neēst līdzpaņemto ēdienu, nekošļāt košļājamo gumiju, nelietot alkoholu vai citas apreibinošas vielas skolas telpās un teritorijā, citās sabiedriskās vietās, skolas un klases pasākumos.
30. Rūpēties un saglabāt skolas inventāru un mācību līdzekļus darba kārtībā. Apvākot mācību grāmatas, darba burtnīcas.
31. Nepiesārņot skolas telpas un teritoriju ar atkritumiem (papīri, saulespuķu sēklas, košļājamās gumijas u.c.). Atkritumi jāizmet tiem paredzētajās vietās. Skolas telpās un teritorijā aizliegts spļaut.
32. Izglītojamajiem aizliegts kāpt vai sēdēt uz logu palodzēm vai kāpņu margām, izliekties ārā pa 2. un 3.stāvu logiem.
33. Mobilo telefonu izslēgt, pirms mācību stundas sākuma novietot skolotāja norādītajā vietā mācību kabinetā. Pēc mācību stundas telefonu paņem tie skolēni, kuriem beidzas mācību stunda, tikai pēc tam telefonus noliek tie skolēni, kuriem būs nākamā mācību stunda. Mācību stundas laikā nelietot elektroniskās ierīces, kas nav paredzētas mācību procesam.
34. Sekot līdzi mācību stundas darbam, ievērot un izpildīt skolotāja norādījumus.
35. Iedot skolotājam dienasgrāmatu ierakstu veikšanai pēc pirmā lūguma.
36. Skolas ēdnīcā ievērot ēšanas kultūru, saudzīgu attieksmi pret ēdnīcas inventāru.
37. Netraucēt mācību procesu ar savu uzvedību, nekavēt stundu sākumu. Stundas nokavēšanas gadījumā izglītojamajam pēc pedagoga pieprasījuma jāpaskaidro kavējuma iemesls. Iziet no stundas drīkst tikai ar skolotāja atļauju.
38. Pārvietojoties ar kājām pa skolas teritoriju, tās piebraucamajiem ceļiem, ievērot piesardzību no automašīnu pārvietošanās iespējamiem riskiem – tā rūpējoties par savu veselību un dzīvību.
39. Piedalīties skolas vides uzkopšanā un sakārtošanā.
40. Nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību. Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam izglītojamajam nekavējoties jāziņo dežūrējošam skolotājam.
41. Izglītojamais bez mācību priekšmeta skolotāja atļaujas mācību dienas laikā nedrīkst atstāt skolas teritoriju.
42. Izglītojamie starpbrīžos vai no mācībām brīvajā laikā rotaļājas skolas iekšējā pagalmā. Aktivitātes, kurās izmantojamas bumbas, organizē stadionā, ja nākamās mācību stundas priekšmeta skolotājs to atļauj.

III Izglītojamo pienākumi

43. Apgūt pamatizglītības programmu.
44. Ievērot skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus un ar savu rīcību nediskreditēt skolu.
45. Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts simboliem un latviešu valodu.
46. Ar cieņu izturēties pret dažādām rasēm, etniskajām grupām un to pārstāvjiem.
47. Ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses.
48. Uzņemties personisku atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā.
49. Ar cieņu izturēties pret skolas biedriem, pedagogiem un darbiniekiem.
50. Sargāt savu veselību.
51. Censties iepazīt, izprast un savā darbībā ievērot demokrātisma un pilsoniskās sabiedrības pamatprincipus.
52. Neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību.
53. Rūpēties par skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas.
54. Rūpēties par estētiskās vides, inventāra saglabāšanu, kārtību, tīrību.
55. Saudzēt dabu un apkārtējo vidi.

IV Izglītojamo tiesības

56. Iegūt valsts un pašvaldības finansētu pirmsskolas un pamatizglītību.
57. Uz netraucētu mācību darbu, kvalitatīvām mācību stundām.
58. Uz vienlīdzību starp pedagogiem un skolēniem, kā arī citiem skolas darbiniekiem.
59. Mācību un audzināšanas procesā izteikt savas domas un uzskatus, neaizskarot citu personu cieņu un godu.
60. Saņemt informāciju par visiem jautājumiem, kas saistīti ar izglītošanos skolā.
61. Saņemt pedagogu palīdzību mācību satura apguvē.
62. Saņemt motivētu savas izglītības kvalitātes un uzvedības novērtējumu.
63. Apmeklēt individuālās/grupu nodarbības visos mācību priekšmetos.
64. Piedalīties mācību procesa pilnveidē un ievēlēšanas gadījumā – darboties skolēnu domē.
65. Par panākumiem mācībās, konkursos, sacensībās saņemt sava darba novērtējumu (atzinību, atzinības rakstu, materiālu balvu).
66. Paredzētajā kārtībā – mācību procesā izmantot skolas telpas, laboratorijas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta un medicīnas objektus un inventāru, mācību grāmatas, citu mācību procesam nepieciešamo literatūru, mācību līdzekļus un elektroniskos mācību resursus, kā arī saņemt bibliotekāros un informācijas pakalpojumus.
67. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saņemt valsts un pašvaldības finansētu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnas palīdzību.
68. Iesaistīties sabiedriski derīgā darbā skolā (skolas telpu sakārtošana, noformēšana, skolas apkārtnes sakopšana).

V Rīcības plāns skolas skolēnu, pedagogu un darbinieku rīcībai,
ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

69. Ikviena pedagoga, darbinieku, izglītojamā un viņa vecāku pienākums ir ziņot par konstatētu emocionālu vai fizisku vardarbību pret izglītojamo klases audzinātājam.
70. Pedagogs, kurš konstatējis emocionālo vai fizisko vardarbību pret izglītojamo, novērtē cietušā izglītojamā psiholoģisko vai fizisko stāvokli, nepieciešamības gadījumā aizved uz medmāsas kabinetu tālākai medicīniskās palīdzības saņemšanai, vai, dienās, kad medmāsai nav darba laiks, nodrošina izglītojamajam medicīniskās palīdzības saņemšanu Lapmežciema pagasta doktorātā.
71. Nepieciešamības gadījumā psiholoģiskās un sociālās palīdzības saņemšanai var tikt piesaistīts pašvaldības sociālais dienests. Par to informē klases audzinātāju.
72. Klases audzinātājs izvērtē konkrēto situāciju (fiziska vai emocionāla vardarbība, gadījumā ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību), pieņem situācijai atbilstošu lēmumu un ziņo par to skolas direktoram.
73. Par veiktajām darbībām un nepieciešamo turpmāko rīcību klases audzinātājs informē izglītojamo vecākus.

VI Izglītojamo kavējumu uzskaite un mācību sasniegumu vērtēšana

74. Par kavētajām stundām vai mācību dienām izglītojamie iesniedz klases audzinātājam ārsta izziņu, ja kavētas trīs un vairāk mācību dienas, vecāku argumentētu zīmi, ja kavēts līdz trijām mācību dienām.
75. Ja izglītojamajam nepieciešams aiziet ātrāk no mācību nodarbībām, viņš iesniedz klases audzinātājam vai mācību priekšmeta skolotājam vecāku iesniegumu, kurā norādīts mācību stundas kavēšanas iemesls, vai citu kavējumu attaisnojošu dokumentu (ārsta izdotu izziņu u.c.).
76. Ja izglītojamais nav ieradies uz mācību dienas sākumu vai kādu mācību stundu un klases audzinātājai nav informācijas par kavējuma iemeslu, tad klases audzinātājai līdz mācību dienas beigām jāsazinās ar izglītojamo vecākiem un jānoskaidro kavējuma iemesls.
77. Ja izglītojamais nav iesniedzis nekādus kavējumus attaisnojošus dokumentus par nokavēto mācību laiku, kavējumi tiek uzskatīti par neattaisnotiem.
78. Ja izglītojamais vairāk nekā trīs dienas nav apmeklējis pirmsskolas grupu, vai vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī nav bijis skolā un klases audzinātājam nav informācijas par neierašanās iemeslu, vai neierašanās iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, tad klases audzinātājs raksta iesniegumu direktoram, kurš tālāk informē pašvaldības sociālo dienestu un pēc nepieciešamības Izglītības pārvaldi.
79. Izglītojamo iesniegtās izziņas, iesniegumi par kavētajām mācību stundām līdz kārtējā mācību gada beigām atrodas pie klases audzinātāja un glabājamas klases audzinātāja darba mapēs. Ārsta izziņas katra semestra beigās klases audzinātāji nodod skolas medmāsai.
80. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību apstiprina skolas direktors. Ar mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību vecākus un izglītojamos iepazīstina klases audzinātājs.

VII Drošības un veselības aizsardzības nosacījumi

81. Skolas evakuācijas plāni atrodas uz stendiem skolas 1.,2. un 3.stāva vestibilos.
82. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota uz stenda 1.stāvā un skolotāju istabā pie telefona.
83. Par nepiederošu personu atrašanos skolas telpās vai tās teritorijā, dežurantei – garderobistei, kā arī ikvienam skolas darbiniekam vai izglītojamajam, gadījumos, ja nepiederošā persona izraisa aizdomas par atrašanos reibuma stāvoklī, uzvedas agresīvi, izsaka draudus, traucē skolas darbu vai uzmācas izglītojamajiem vai darbiniekiem, nekavējoties jāziņo skolas direktoram vai dežurējošam skolas administrācijas pārstāvim.
84. Skolas telpās un tās teritorijā kategoriski aizliegts iegādāties, lietot, glabāt vai realizēt alkoholu, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas vai atrasties skolā alkohola, narkotisku, toksisku vai psihotropisku vielu reibumā. Par šo noteikumu neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai izglītojamajam nekavējoties jāziņo skolas direktoram vai dežurējošam skolas administrācijas pārstāvim.
85. Skolas telpās un tās teritorijā aizliegts iegādāties vai realizēt cigaretes, kā arī skolas telpās un teritorijā aizliegts glabāt cigaretes.
86. Kategoriski aizliegts skolas telpās un tās teritorijā ienest, lietot, glabāt vai realizēt šaujamieročus, aukstos ieročus (piemēram, nažus, kaķenes, lokus u.c.), gāzes baloniņus, gāzes pistoles, bīstamas ķīmiskas vielas, sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas vielas un priekšmetus (tai skaitā pirotehniku). Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai izglītojamajam nekavējoties jāziņo skolas direktoram vai dežurējošam skolas administrācijas pārstāvim.
87. Aizliegts bez saskaņojuma ar skolas vadību skolas telpās un tās teritorijā ievest vai ienest mājdzīvniekus, putnus vai citus dzīvniekus. Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai izglītojamajam nekavējoties jāziņo skolas direktoram vai dežurējošam skolas administrācijas pārstāvim.
88. Skolas telpās un skolas teritorijā aizliegts huligāniski uzvesties un pielietot emocionālu vai fizisku vardarbību. Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai izglītojamajam nekavējoties jāziņo klases audzinātājam vai jebkuram priekšmeta skolotājam.
89. Skolas telpās un teritorijā smēķēt aizliegts. Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai izglītojamajam nekavējoties jāziņo skolas direktoram vai dežurējošam skolas administrācijas pārstāvim.
90. Saņemot anonīmu ziņojumu par sprādzienbīstamu priekšmetu esamību vai to atrodot skolas telpās vai tās teritorijā, ikvienam skolas darbiniekam vai izglītojamajam nekavējoties jāziņo skolas direktoram vai dežurējošam skolas administrācijas pārstāvim.

VIII Izziņu un citu dokumentu sagatavošana un izsniegšana

91. Par nepieciešamajām izziņām skolas izglītojamo vecāki mutiski piesakās klases audzinātājam vai skolas direktoram, norādot izziņas izsniegšanai nepieciešamās ziņas.
92. Par sekmju izraksta vai raksturojuma izsniegšanas nepieciešamību skolas izglītojamajiem mutiski jāpiesakās pie sava klases audzinātāja.
93. Bijušajiem skolas izglītojamajiem vai to vecākiem par izziņas, raksturojuma vai citu dokumentu izsniegšanas nepieciešamību jāraksta iesniegums skolas direktoram.
94. Šo noteikumu 91.,92.un 93.punktā minētie dokumenti tiek sagatavoti ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

IX Kopēšanas kārtība

95. Mācību procesam nepieciešamo materiālu kopēšanu pēc skolotāja lūguma bez maksas veic skolas lietvede.
96. Materiālu, kuri nav saistīti ar mācību procesu, kopēšana tiek veikta skolas lietvedībā par maksu, kuras apmērus ir noteikusi Engures novada dome.

X Izglītojamo atbildība

97. Katrs izglītojamais ir atbildīgs par skolā saņemto grāmatu vai izsniegto mācību līdzekļu saglabāšanu, par kārtību savā darbavietā, kā arī par savas darbības vai bezdarbības rezultātā skolai nodarītajiem zaudējumiem.
98. Skolas inventāra netīšas bojāšanas gadījumā izglītojamais to salabo vai izglītojamā vecāki sedz labošanas izdevumus.
99. Skolas grāmatu, inventāra, tai skaitā apstādījumu un zālāja tīšas bojāšanas gadījumā, izglītojamā vecāki sedz zaudējumus, samaksājot izdarītā bojājuma vērtību.
100. Skolas tīšas piegružošanas gadījumā izglītojamais sakopj savu piegružoto skolas teritoriju.
101. Iekšējās kārtības noteikumu vai citu noteikumu pārkāpumu gadījumos izglītojamais saņem:
• mutisku aizrādījumu;
• rakstisku brīdinājumu dienasgrāmatā;
• paziņojumu (informāciju) vecākiem;
• tiek izvestas pārrunas pie skolas vadības;
• vecāki tiek izsaukti uz skolu;
• pārkāpumu materiāli tiek iesniegti pašvaldības administratīvajai komisijai;
• smēķēšanas, narkotisko vai psihotropo vielu, gāzes pistoļu un šaujamieroču iegādāšanās, lietošanas gadījumā, vai alkohola lietošanas gadījumā tiek pieprasīts rakstisks paskaidrojums, uz skolu tiek izsaukti vecāki, informēta pašvaldības policija vai Valsts policija;
• sodu piemērošanu izlemj klases audzinātāja, nepieciešamības gadījumā skolas direktors;
• strīdus gadījumā vai, ja skolēns uzskata sodu par nepamatotu, ar pretenzijām var griezties Skolēnu domē vai Skolas padomē.

XI Iepazīstināšana ar iekšējās kārtības noteikumiem

102. Par izglītojamo iepazīstināšanu ar skolas iekšējiem kārtības noteikumiem atbild klašu audzinātāji.
103. Par vecāku iepazīstināšanu ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem atbild klašu audzinātāji.
104. Izglītojamie ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti katra semestra sākumā, nepieciešamības gadījumā atkārtoti par konkrētiem noteikuma punktiem, par iepazīstināšanu klases audzinātājs veic ierakstu klases e-žurnālā.
105. Vecāki ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti klases vecāku sapulcēs, nepieciešamības gadījumā par konkrētiem noteikuma punktiem individuāli, klases audzinātājs veic ierakstu vecāku sapulces protokolā vai sagatavotā veidlapā.

XII Apbalvojumi izglītojamajiem

106. Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās un citos pasākumos izglītojamos var apbalvot ar naudas balvu pēc skolas pedagoģiskās padomes sēdes lēmuma, izmantojot skolai iedalītos budžeta līdzekļus.
107. Par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbību, aktīvu piedalīšanos skolas un ārpusskolas sabiedriskajās aktivitātēs izglītojamie var tikt apbalvoti ar:
107.1. atzinības izteikumu, paziņojot par to izglītojamo vecākiem;
107.2. pateicības izteikumu;
107.3. skolas atzinības rakstiem;
107.4. skolas atzinību ”Pūcīte”;
107.5. balvām (grāmatām, saldumiem, kancelejas piederumiem u.c.);
107.6. bezmaksas ekskursijām vai kultūras pasākumu apmeklējumiem.
108. Par attiecīgo apbalvojumu lēmumu pieņem:
108.1. klases audzinātājs par punktos 107.1. un 107.2. noteikto apbalvojumu;
108.2. pēc pedagoģiskās padomes ieteikuma direktors par punktiem 107.3., 107.4., 107.5., 107.6;
108.3. pēc pedagoģiskās padomes ieteikuma direktors par 106.punktā noteikto apbalvojumu, izdodot attiecīgu rīkojumu.

XIII Rīcības plāns, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību,
veselību vai dzīvību

109. Pedagogs vai jebkurš skolas darbinieks, vai izglītojamais par to, ka izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, informē direktoru vai dežūrskolotāju (kurš informē direktoru). Direktors vai dežurskolotājs izvērtē vai nav nepieciešama medicīniskā palīdzība, vai operatīvo dienestu (neatliekamās medicīniskās palīdzības, policijas vai glābšanas dienestu) izsaukšana un nepieciešamības gadījumā to izsauc.
110. Vienlaicīgi tiek informēta skolas medmāsa. Skolas medmāsa izvērtē izglītojamā veselības stāvokli, lai izvērtētu vai nav nepieciešama medicīniskā palīdzība, ko arī nepieciešamības gadījumā nodrošina to pati vai izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, par to informējot vecākus un direktoru.
111. Skolas medmāsas brīvdienā direktors vai dežūrskolotājs izvērtē vai nav nepieciešama medicīniskā palīdzība, kā arī nepieciešamības gadījumā izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, par to informējot vecākus.
112. Direktors izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, nodrošina mācības citā telpā no mācību stundām brīva pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām.
113. Traumu, pēkšņu veselības traucējumu vai nepieciešamās sociālās vai psiholoģiskās palīdzības gadījumos vērsties pie šādiem skolas darbiniekiem:
113.1. skolas medmāsas medicīnas kabinetā apmeklētāju pieņemšanas laikā;
113.2. dežurējošā skolas administrācijas pārstāvja darba dienās darba laikā;
113.3. steidzamās palīdzības nepieciešamības gadījumos zvanīt pa šādiem tālruņa numuriem:
113.3.1. Valsts vienotais ārkārtējo notikumu numurs 112;
113.3.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 112;
113.3.3. Valsts policija 110;
113.3.4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 113;
113.3.5. Gāzes avārijas dienests 114;
113.3.6. Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis 116111;
113.3.7. Psiholoģiskā palīdzība krīzes situācijās (24.st.) 67222922.

XIV Pirmsskolas grupu kārtības noteikumi

114. Pirmsskolas grupas darbojas no 7.00 līdz 19.00.
115. Bērnu atved un dienas beigās izņem tikai vecāki vai pilngadīgs cilvēks, kuram to izdarīt ir uzticējuši bērna vecāki, rakstiski informējot pirmsskolas izglītības skolotāju.
116. Dienas kārtība grupās tiek izstrādāta un saskaņota ar skolas direktoru katram mācību gadam.
117. Nodarbību laikā vecāki nedrīkst traucēt grupu darbu, kā arī izņemt bērnus bez attaisnojoša iemesla.
118. Nodarbības vada pirmsskolas grupu skolotāji.
119. Pirmsskolas grupās tiek organizēta 3-reizēja ēdināšana – brokastis, pusdienas un launags. Ēdināšana notiek grupiņās, ēdienu uz grupām no ēdamzāles nogādā un izdala bērniem pirmsskolas izglītības skolotāju palīdzes, kas pēc ēšanas novāc galdus un nomazgā traukus.
120. Par drošību un aizliegumu nepiederošām personām uzturēties pirmsskolas grupu teritorijā ir atbildīgi visi darbinieki.
121. Pamatojoties uz Engures novada domes lēmumu, tiek noteikta maksa par ēdināšanas izdevumiem. Šie maksājumi tiek veikti katra mēneša pirmajā otrdienā, naudu iemaksājot kasierim, vai pēc piestādītā rēķina ieskaitot naudu skolas kontā.
122. Bērna saslimšanas, vai cita iemesla pirmsskolas neapmeklēšanas gadījumā, līdz plkst.8.00 jāinformē pirmsskolas izglītības grupas skolotāja par kavējuma iemeslu un ilgumu. Ja vecāki neatsaka bērnu līdz plkst.8.00, tad tā rīta brokastu nauda tiek pieskaitīta esošajam rēķinam.
123. Ja bērns slimo ilgāk par trijām dienām, jāiesniedz ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli un atļauju apmeklēt pirmsskolas grupu. Ja bērns grupu neapmeklē vienu, divas vai trīs dienas, jāiesniedz vecāku zīme par kavējuma iemeslu.
124. Attaisnojošu iemeslu dēļ ir iespējams izņemt 3gadīgās un 4gadīgās grupas bērnu uz laiku no grupas. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, skolas direktors raksta rīkojumu par vietas saglabāšanu uz laiku.

XV Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu dokumentēšana

125. Šo noteikumu pārkāpumu gadījumā no izglītojamā tiek pieprasīts rakstisks paskaidrojums.
126. Ja izglītojamais atsakās rakstīt paskaidrojumu, par pārkāpumu tiek sastādīts akts, kuru paraksta trīs pilngadīgas personas (tie var būt izglītojamie, pedagogi, skolas darbinieki vai citas personas), tai skaitā pārkāpumu aculiecinieki. Aktā izdara atzīmi par pārkāpēja atteikšanos rakstīt paskaidrojumu. Aktu sastāda arī gadījumos, kad skolai ir nodarīti materiālie zaudējumi, lai konstatētu materiālā kaitējuma apmēru un novēršanas izmaksas.
127. Šo noteikumu pārkāpuma rezultātā cietušās personas raksta ziņojumu skolas direktoram, kurš to kopā ar savu iesniegumu, pievienojot pārkāpēja paskaidrojumu vai pārkāpuma aktu, ja tādi dokumenti ir, nosūta pašvaldības policijai vai pašvaldības sociālajam dienestam. Atbilstoši tiek informēti izglītojamo vecāki.
128. Izglītojamo paskaidrojumi par izdarītajiem pārkāpumiem glabājami pie klases audzinātāja, priekšmetu skolotāja vai skolas direktora, atkarībā no izdarītā pārkāpuma nozīmes. Paskaidrojumi uzglabājami vienu mācību gadu.

XVI Noslēguma jautājumi

129. Šie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 25.februārī.
130. Šie noteikumi attiecināmi arī uz izglītojamo vecākiem un citām personām, kas atrodas skolas telpās vai teritorijā, kā arī uz skolas administrāciju, pedagogiem un darbiniekiem. Noteikumi ir skolas darba kārtības noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
131. Uzskatīt par spēku zaudējušiem Iekšējās kārtības noteikumus, apstiprinātus 2014.gada 3.februārī.