Esi informēts par mācībām mājās!

Pieeja notikušajām videokonferencēm un cita aktuāla informācija:

1.      2020.GADA 13.MARTĀ. LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ.

https://youtu.be/JvO1FJdoZXw

2.      2020.gada 18.martā. Saeimas Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijas sēdē.
//cdn.tiesraides.lv/saeima.lv/20200318120502_saeima.lv.3_0 [1]

3. 2020. GADA 19.MARTĀ IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJĀ:
https://www.youtube.com/user/IZMvideo

Skolu direktoriem: http://live.tiesraides.lv/tiesraides.lv/live2/en/26

Skolotājiem:
https://www.youtube.com/watch?v=ddUnQvQfxtA&list=UUSrK9F_7VM7sSkh-lY2i89A

Vecākiem: https://www.youtube.com/watch?v=DTnw1iHBMjI

Preses konference: https://www.youtube.com/watch?v=SQcWADoZmJM

VADLĪNIJAS vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai

https://www.izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati

3.      KULTŪRAS MINISTRIJAS PIEDĀVĀTIE Ē KULTŪRA, DIGITĀLIE
RESURSI UN E-PAKALPOJUMI

https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi

Latvijas Nacionālā kultūras centra tīmekļa vietnē ir izveidota sadaļa “Informācija par Covid-19”, lai ārkārtas situācijas laikā nodrošinātu aktuālo informāciju kultūrizglītības jomā.
Tajā publicēta aktuālā informācija par mācību procesa organizāciju profesionālās kultūrizglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes programmas, par pedagogu nodarbinātību un darba samaksu, kā arī ir pieejami digitālie mācību līdzekļi un citi kultūrizglītojoši resursi attālinātā mācību procesa īstenošanai mūzikas, mākslas un dejas skolās. Lai veicinātu nozarei aktuālu izglītojošu materiālu pieejamību un skolotāju pieredzes apmaiņu, aicinām izglītības iestādes un skolotājus  iesūtīt savus izglītojošo materiālu un mācību uzdevumu resursus, ar kuriem esat gatavi publiski dalīties.

https://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/

4.      IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTA INFORMĀCIJA:

Vēlamies vērst uzmanību, ka no 2020.gada 12.marta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departaments nevienai izglītības iestādei nav pieprasījis sniegt skaidrojumu izglītības programmu īstenošanas jautājumos.

Valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā izglītības iestādes vadītājs patstāvīgi, piemēram ar rīkojumu, nosaka mācību darba organizāciju, tostarp izmantojamās mācību platformas, sociālos tīklus, mācību darba formas, apgūstamās tēmas u.tml.

https://ikvd.gov.lv/skolam-jaizdod-rikojums-par-macibu-procesa-organizaciju-attalinati/

Mēs regulāri sekojam aktualājiem jautājumiem un risinām tos sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts izglītības satura centru, tostarp aicinām iepazīties un ņemt vērā vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm izstrādātajās vadlīnijās ietvertos ieteikumus attālinātu mācību īstenošanai

https://izm.gov.lv/images/MaciesMajas/VISC_Skola2030_Vadlinijas-attalinatam-macibam.pdf