“ERASMUS +” programmas pasākums Polijā

Sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru Lapmežciema pamatskolas direktors laika periodā no 2017.gada 20.novembra līdz 24.novembrim piedalījās starptautiskā “Erasmus +” programmas pasākumā “Flash workshop “International cooperation for newcomers”, kas norisinājās Polijā. “Erasmus +” ir Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā.

“Erasmus +” programmas pasākums “Flash workshop “International cooperation for newcomers”” noritēja Polijā, netālu no Varšavas, apdzīvotā vietā Konstancin–Jeziorna. Bijām sešpadsmit dalībnieki no dažādam Eiropas Savienības valstīm, kā arī no Kaukāzas, Krievijas un Baltkrievijas. Latviju šajā pasākumā pārstāvēja Lapmežciema pamatskolas direktors Raimonds Arājs un Jaunatnes lietu speciāliste no Garkalnes novada Agnese Apse. Apmācības vadīja trīs treneri, katrs no savas valsts (Polija, Īrija un Nīderlande).

Pasākuma apmācības mērķis bija mudināt dalībniekus uzsākt starptautiska projekta īstenošanu “Erasmus +” programmā.

Sākumā apzinājām un iepazinām “Erasmus +” programmu, pasākuma kā projekta mērķi un gaidāmos rezultātus. Katrs pasākuma dalībnieks, stādoties priekšā pārējiem, pastāstīja par savu saistību ar jaunatnes jomas projektiem un pieredzi tajos. Mēs visi pasākuma dalībnieki paudām vēlmi sadarboties un tuvāk iepazīties ar “Erasmus+” programmu. Līdz šim mums visiem bija bijusi pieredze tikai valsts vai vietējās pašvaldības mēroga projektos.

Pasākuma laikā mēs apzinājām sekojošo: kurš no mums pārstāv jaunatnes nevalstisko organizāciju; kurš darbojas valsts vai pašvaldības institūcijā saistībā ar jauniešiem; kurš ir “brīvprātīgais” darbā ar jauniešiem vai jauniešu līderis; kurš ir jauniešu projektu vadītājs vai arī kurš vienkārši ir kā aktīvs jaunietis. Sadaloties darba grupās, kopīgi strādājām pie sadarbības projekta izstrādes un realizēšanas posmiem. Sākām ar jauniešu vēlmju un motivācijas apzināšanu, savukārt beidzām ar projekta rezultāta atskaiti un projekta mērķa sasniegšanas izvērtēšanu.

Tālāk sekoja mācības par jaunatnes apmaiņas kvalitatīvajiem aspektiem. Aspekti tika skatīti trīs virzienos:

 • starpkultūras izglītības apzināšana;
 • jaunatnes piedalīšanās;
 • sadarbības partneru izvēle (sadarbība, līdzdalība un kontaktu veidošana).

Liela nozīme ir jauniešu izglītības procesam – veidam: formāla vai neformāla procesa organizācijas forma; kā arī projekta realizēšanas iespējamo risku un izaicinājumu apzināšanai. Svarīgi saturīgi plānot projekta realizācijas laiku, izvēlēties efektīvākās projekta realizācijas metodes, nosacījumus un uzdevumus. Būtiski sekmīga sadarbības projekta kvalitātes aspekti ir projekta resursi – budžets un sadarbības veids starp projektā iesaistītajiem partneriem.

Sadaloties darba grupās, notika apmācības par projekta izstrādes un realizācijas posmiem. Būtisks ir darbs pie projekta budžeta. Svarīgi plānot projekta rezultātu izplatīšanu apkārtējā sabiedrībā. Apmācības pasākuma noslēgumā detalizēti strādājām pie konkrēta projekta realizēšanas etapa – partnerība; kā arī prezentējām savu potenciālo partnerību projektā.

Šīs pasākums pilnveidoja manu pieredzi par “Erasmus +” programmu, kā arī deva starptautisku sadarbības pieredzi un jaunus starptautiskus kontaktus. Sadarbojoties ar organizācijām no citām valstīm, nostiprinās vēlme izstrādāt un realizēt starptautisku “Erasmus +” programmas projektu, iesaistot tajā jauniešus no Lapmežciema pamatskolas.

Latvijā “Erasmus +” programmu administrē divas aģentūras:

 

“Erasmus +” programmas jaunatnes jomas galvenie uzdevumi:

 • uzlabot jauniešu un to cilvēku, kas strādā ar jauniešiem, kompetences un prasmes;
 • veicināt jauniešu līdzdalību;
 • uzlabot jaunatnes darba kvalitāti;
 • papildināt politikas reformas un atbalstīt jaunatnes politiku, kas balstīta uz zināšanām un uz reālo situāciju (jauniešu vajadzībām), kā arī veicināt neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanu;
 • veicināt jauniešu starptautisko sadarbību.

 

“Erasmus +” programmas darbības prioritātes:

 • jauniešu sociālā iekļaušana;
 • jauniešu bezdarba problēmas risināšana;
 • veselīgs dzīvesveids, jo īpaši, āra dzīves aktivitātes un sports visiem sociālās iekļaušanas un aktīvas līdzdalības veicināšanai;
 • Eiropas pilsonība;
 • prasmju attīstība, piemēram, uzņēmīgums, digitālās prasmes u.tml.;
 • informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošana jaunatnes darbā un neformālajā izglītībā.

 

21.12.2017.

Lapmežciema pamatskolas direktors Raimonds Arājs