Budžets

XII Finansēšanas kārtība

 1. Finansēšanas avoti ir:
  • valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;
  • pašvaldības budžeta līdzekļi, Engures novada domes apstiprinātā budžeta ietvaros;
  • papildus finanšu līdzekļi, kurus  Skola var saņemt:

71.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;

71.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus (skolēnu ēdināšana, skolas telpu īre) un citos Pašvaldības noteiktajos gadījumos;

71.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības;

 • vecāku iemaksas – kursi, lekcijas u.c. pasākumi vecākiem.
 1. Lapmežciema pamatskolai tās nepārtrauktas darbības nodrošināšanai nepieciešamos finansiālos un materiālos apstākļus nodrošina Engures novada dome Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldība nodrošina Skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, tai skaitā saimnieciskā (tehniskā) personāla darba algas, nosaka kārtību, kādā Skola finansējama no pašvaldības budžeta.
 2. Pašvaldība piedalās ārpusstundu pasākumu organizēšanas finansēšanā. Nodrošina izglītojamo nokļūšanu uz Skolu un no Skolas uz mājām, atbilstoši novada domes lēmumiem nodrošina izglītojamos ar brīvpusdienām, kā arī īpašos gadījumos ar apģērbu, apaviem un skolas mācību piederumiem.
 3. Pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta mērķdotācijām.
 4. Pašvaldība var piešķirt papildus finansējumu konkrēta mērķa realizēšanai.
 5. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas ( dāvanām) vai pakalpojumu veidā sastāda nodošanas-pieņemšanas aktus.

Fragments no Lapmežciema pamatskolas nolikuma.